20072017Πεμ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 07 Ιουλ 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19-20 της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης για την πλήρωση κενούμενης θέσης Τεχνικού Υπεύθυνου στο 2ο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

SYMBOYLIA

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19-20 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν στην κενούμενη θέση Τεχνικού Υπευθύνου του 2ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης για το υπόλοιπο της θητείας που θα λήξει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ.Α., να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση υποβάλλουν: α. βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνιστά ως προς τα δηλούμενα στοιχεία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, β. τα αναγκαία δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συνδρομή των επικαλούμενων προσόντων. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.
Οι εκπαιδευτικοί που είχαν θέσει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της αριθμ. 29598/16-09-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν, εφ? όσον το επιθυμούν, απλή αίτηση, χωρίς συνοδευτικά δικαιολογητικά, στην οποία θα ζητούν να ληφθούν υπόψη τα δικαιολογητικά που είχαν καταθέσει με την προηγούμενη αίτησή τους.
Για κάθε έναν/μία από τους/τις υποψήφιους/ες, η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα εκδώσει βεβαίωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με τα στοιχεία του συνολικού χρόνου εκπαιδευτικής και διδακτικής τους υπηρεσίας, καθώς και την ενδεχόμενη θητεία τους σε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή σε σχολικό εργαστήριο πληροφορικής.
Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης έως την Τρίτη 21-02-2017 και ώρα 2:00 μ.μ.
Η Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα διαβιβάσει το αργότερο έως την Πέμπτη 23-02-2017 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τις πρωτότυπες αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μαζί με τις βεβαιώσεις υπηρεσίας που θα εκδώσει η ίδια.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης

 

Απόσπαση Εκπαιδευτικών - Διοικητικών στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

perif

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13 στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων πτυχιούχων Νομικής, στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

SYMBOYLIA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 και επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, με θητεία από 01-01-2017 έως 31-12-2018, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις, στις οποίες πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια οι θέσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται οι εκπαιδευτικοί (μελών του συμβουλίου ή Αναπληρωτών των Προέδρων), θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Παρασκευή 02-12-2016 έως και την Τρίτη 06-12-2016.

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στα Δ.Ι.Ε.Κ για τις ανάγκες του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

SYMBOYLIA

Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) για τις ανάγκες του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

SYMBOYLIA

 

 

Κοινοποίηση πινάκων τελικής βαθμολογίας υποψήφιων για θέσεις Διευθυντών Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

 

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων για θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ανά Διεύθυνση. Οι πίνακες περιλαμβάνουν το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας, της μοριοδότησης από τη μυστική ψηφοφορία καθώς και της μοριοδότησης της συνέντευξης.

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους ως άνω πίνακες για το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών, από Τετάρτη 20-01-2016 έως Παρασκευή 22-01-2016, ώρα 13:00.

 

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 2310 474328 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλ. διεύθυνση: kmakedpde@sch.gr.

 

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση πινάκων τελικής βαθμολογίας υποψήφιων για θέσεις Διευθυντών Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων για θέσεις Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ανά Διεύθυνση. Οι πίνακες περιλαμβάνουν το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας, της μοριοδότησης από τη μυστική ψηφοφορία καθώς και της μοριοδότησης της συνέντευξης.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους ως άνω πίνακες για το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών, από Τετάρτη 20-01-2016 έως Παρασκευή 22-01-2016, ώρα 13:00.

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 2310 474328 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλ. διεύθυνση: kmakedpde@sch.gr.

 

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών Β΄/θμιας Εκπ/σης στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας

SYMBOYLIA

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας για τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016

Συνημμένα:
Download this file (34133 ΨΡΟ34653ΠΣ-ΘΧΩ.pdf)34133 ΨΡΟ34653ΠΣ-ΘΧΩ.pdf[ ]584 kB

Μοριοδότηση ψηφορορίας υποψηφίων Διευθυντών ΠΕ & ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

SYMBOYLIA