25062018Δευ
Τελ. Ενημέρωση:Σαβ, 23 Ιουν 2018

Οδηγίες για τη κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ

Από τη ΤΡΙΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

οι Αιτήσεις για τη χορήγηση

«Πιστοποιητικού εξαετούς ή εννεαετούς επιτυχούς παρακολούθησης

σε ελληνικό σχολείο» θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

στο 2310476608

Λειτoυργία τηλεφωνικής γραμμής ΜΟΝΟ  κάθε

 ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

 09:00-13:00

 

Η προσέλευση πρέπει να γίνεται 
αυστηρά στην καθορισμένη ώρα του ραντεβού.

Το ωράριο θα τηρείται αυστηρά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

 


 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 • Βεβαιώσεις Σπουδών από σχολεία
 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής
 • Αντίγραφο μετάφρασης Πιστοποιητικού Γέννησης ή μετάφρασης Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 • Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση υποβολής της Αίτησης από δικηγόρο ή άλλο πρόσωπο)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 Βεβαιώσεις Σπουδών γίνονται δεκτές μόνο όταν περιλαμβάνουν ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ - ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ και τα στοιχεία αυτά συμφωνούν με τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή τη μετάφραση Πιστοποιητικού Γέννησης ή τη μετάφραση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης. όπως εδώ.

1. pistopoihtiko3. bebaioseis

 


 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 • Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα. Η ιθαγένεια σε αυτήν την περίπτωση χορηγείται, εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις των σελίδων 8 και 9 της εγκυκλίου (Φ.130181/18258/25-08-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) (ν. 4332/2015). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στις σελίδες  11 και 12 της παραπάνω εγκυκλίου.

 Η υπηρεσία μας χορηγεί μόνο τη Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να δώσει διευκρινίσεις μόνο σε ό,τι αφορά τη βεβαίωση αυτή για την οποία είναι αρμόδια. Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, διευκρινίσεις δίνουν οι υπηρεσίες έκδοσής τους και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

 

          Για να χορηγηθεί η Βεβαίωση από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης  Κεντρικής Μακεδονίας απαιτούνται τα εξής  δικαιολογητικά:

 

 • Αίτηση συμπληρωμένη (εκτύπωση από την ιστοσελίδα μας ή παραλαβή από την υπηρεσία μας ή κατάθεση στις ΔΔΕ αρμοδιότητάς μας).
 • Φωτοαντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησης, που  εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσης του αλλοδαπού, που θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας.
 • Βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από τις σχολικές μονάδες φοίτησης του μαθητή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία του μαθητή στις βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης στα σχολεία πρέπει να είναι ταυτόσημα σε όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτει.

Έλεγχος Ορθών στοιχείων. Τα στοιχεία στο στη βεβαίωση σπουδών πρέπει να είναι τα ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΡΑΜΜΑ προς ΓΡΑΜΜΑ με το πιστοποιητικό γέννησης/ληξιαρχική πράξη. όπως στο παράδειγμα παρακάτω:


 A. Πιστοποιητικό Γέννησης/ληξιαρχική πράξη

 1. pistopoihtiko


 Β. Βεβαιώσεις σπουδών

3. bebaioseis


   Γ. Αίτηση προς την υπηρεσία:

2. aithsh


 Δ. Διαβατήριο και άδεια Παραμονής

4. diabathrio adeia

 

 • Εξουσιοδότηση, όταν η κατάθεση δεν γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

   

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας θα κατατίθενται αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς που έχουν βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από ελληνικά σχολεία, εφόσον το τελευταίο σχολείο φοίτησης ανήκει στην Κεντρική Μακεδονία.

 

Η κατάθεση αιτήσεων γίνεται στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και μόνο με τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο 2310-476608:

 

(λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής

Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη 09:00 - 13:00)

 

 

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65

 Τ.Κ. 57001

 Θεσσαλονίκη

 1ος  όροφος

 

 

 Δικηγόροι μπορούν να προσέρχονται τις ίδιες ημέρες και ώρες

 

 • Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα αποκτούν οι γεννημένοι στην Ελλάδα οι οποίοι  είναι ανήλικοι κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης ? αίτησης των γονέων τους, εφόσον ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις της σελίδας 3 της εγκυκλίου (Φ.130181/18258/25-08-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) (ν. 4332/2015).  

 

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι  απευθύνονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις οποίες υπάγονται προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των σελίδων 5 και 6 της παραπάνω εγκυκλίου, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Βεβαίωση εγγραφής - παρακολούθησης ελληνικού σχολείου χορηγείται μόνο από την αντίστοιχη σχολική μονάδα και όχι από την Υπηρεσία μας.

 

 • Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (απαραίτητο το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα), εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις της σελίδας 13 της εγκυκλίου (Φ.130181/18258/25-08-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) (ν. 4332/2015). 

 

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι  απευθύνονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις οποίες υπάγονται προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των σελίδων 13, 14 και 15 της παραπάνω εγκυκλίου, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

lathi allodapoi1