Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19-20 της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης για την πλήρωση κενούμενης θέσης Τεχνικού Υπεύθυνου στο 2ο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

SYMBOYLIA

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19-20 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν στην κενούμενη θέση Τεχνικού Υπευθύνου του 2ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης για το υπόλοιπο της θητείας που θα λήξει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ.Α., να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση υποβάλλουν: α. βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνιστά ως προς τα δηλούμενα στοιχεία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, β. τα αναγκαία δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συνδρομή των επικαλούμενων προσόντων. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.
Οι εκπαιδευτικοί που είχαν θέσει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της αριθμ. 29598/16-09-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν, εφ? όσον το επιθυμούν, απλή αίτηση, χωρίς συνοδευτικά δικαιολογητικά, στην οποία θα ζητούν να ληφθούν υπόψη τα δικαιολογητικά που είχαν καταθέσει με την προηγούμενη αίτησή τους.
Για κάθε έναν/μία από τους/τις υποψήφιους/ες, η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα εκδώσει βεβαίωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με τα στοιχεία του συνολικού χρόνου εκπαιδευτικής και διδακτικής τους υπηρεσίας, καθώς και την ενδεχόμενη θητεία τους σε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή σε σχολικό εργαστήριο πληροφορικής.
Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης έως την Τρίτη 21-02-2017 και ώρα 2:00 μ.μ.
Η Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα διαβιβάσει το αργότερο έως την Πέμπτη 23-02-2017 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τις πρωτότυπες αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μαζί με τις βεβαιώσεις υπηρεσίας που θα εκδώσει η ίδια.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι