04062020Πεμ
Τελ. Ενημέρωση:Δευ, 01 Ιουν 2020

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

BTHMIA

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ167/τ. Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄/14-03-2000).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/13-02-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της Υ.Α Φ. 353.1/324/105657/δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ/1340/τ/ Β?/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων?» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού ? καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 329 παρ. 5 του Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/τ. Α΄/11-04-2012).
7. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου, παρ. 16 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α)/14-03-2012).
8. Την αριθμ. πρωτ. 96323/Η/24-08-2012 (ΑΔΑ:Β4ΓΤ9-ΓΥ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την στελέχωση και λειτουργία των Αυτοτελών Γραφείων Νομικής Υποστήριξης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
9. Την ανάγκη επαρκούς στελέχωσης του γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου.

Καλεί

Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ13, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ ? Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου, για τρία (3) έτη, να υποβάλουν σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 17-10- 2016 μέχρι και 31-10-2016 (αποκλειστική προθεσμία) στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπηρετούν οργανικά ή με προσωρινή τοποθέτηση ή με απόσπαση.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων, οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζουν τις σχετικές αιτήσεις στην έδρα της Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου (Ομήρου 15 και Εστίας 2, Τ.Κ. 84100, Σύρος).
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και
β) Απλό και ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικής.
Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εκπαιδευτικού τόσο τα ατομικά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας στοιχεία επικοινωνίας) όσο και τα υπηρεσιακά (αριθμός μητρώου, οργανική θέση, θέση υπηρέτησης, έτη υπηρεσίας.
Γ) δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα που αναφέρουν οι ενδιαφερόμενοι στα βιογραφικά τους.
Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Επίσης, στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του/της εκπαιδευτικού τόσο τα ατομικά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας στοιχεία επικοινωνίας), όσο και τα υπηρεσιακά (αριθμός μητρώου, οργανική θέση, θέση υπηρέτησης, έτη υπηρεσίας).
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 (Α? 75), την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.
Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Διευκρινίζου με ότι:
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη δύο (2) κενών θέσεων στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Ν. Αιγαίου.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:
? Διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 3328/2005(ΦΕΚ 80,Α).
? Είναι στελέχη της εκπαίδευσης.
? Υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις.
? Υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

Οι Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πριν τη διαβίβαση τους παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@naigaiou.pde.sch.gr

Παρακαλούμε για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα των υπηρεσιών σας και για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών ΠΕ13 αρμοδιότητάς σας.

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου


Βασίλειος Καραγιάννης


Αποδέκτες :
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης όλης της Χώρας (Με την παράκληση προώθησης
της παρούσας στις Διευθύνσεις και στις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας τους)
2. Διευθύνσεις Δ.Ε Δωδεκανήσου και Κυκλάδων
3. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (δια των οικείων Διευθύνσεων)
Κοιν:
Υ.Π.Π.Ε.Θ
1. Γενική Διεύθυνση Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ
2. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τομέων Παιδείας & Θρησκευμάτων ? Τμήμα Β?

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι