26022021Παρ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 19 Φεβ 2021

Προσλήψεις Προσωρινών Αναπληρωτών

eidiki agogi 2019a

Προσλήψεις Προσωρινών Αναπληρωτών 

 

1. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ. ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Μετά την ανακοίνωση των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ (www.minedu.gov.gr), oι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα ΚΕΣΥ στα οποία τοποθετήθηκαν, από την Τετάρτη 7 έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020. 

Πριν την ανάληψη υπηρεσίας παρακαλούνται οι αναπληρωτές να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένο το έντυπο «Δελτίο Απογραφής αναπληρωτή» στο e-mail της ΠΔΕ: kmakedpde@sch.gr. Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα κατατεθούν απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψης. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί σε ΚΕΣΥ της Κεντρικής Μακεδονίας είναι τα κάτωθι: 

1. Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή
2. Υπεύθυνη Δήλωση περί:
 

Α) μη άσκησης Ποινικής Δίωξης
Β) μη συνταξιοδότησης
Γ) μη άσκησης κατ' επάγγελμα εμπορίας
 

3. Τίτλοι Σπουδών (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
4. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή έγγραφο που πιστοποιεί την ιθαγένεια
5. Πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και Ψυχιάτρου του τελευταίου διμήνου ότι μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
7. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
8. Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας
10. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας
11. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας και Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει)
12. Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού / διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει)
13. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο εφόσον υπάρχουν τέκνα)
14. Αποδεικτικά έγγραφα για ΑΦΜ, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

Οι αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας για τη μισθολογική εξέλιξη υποβάλλονται στο ΚΕΣΥ και θα αποσταλούν στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας υπ' όψιν ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση. 

Για τη μισθολογική εξέλιξη υπολογίζονται τα διαστήματα που έχουν διανυθεί πριν από τις 31/12/2015 και μετά από την 01/01/2018. (Οι προϋπηρεσίες στα ενδιάμεσα διαστήματα δεν λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τον Ν.4354/2015 και την εγκύκλιο αριθμ. πρωτ: 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7). 

Με την πρόσληψή τους όλοι οι αναπληρωτές κατατάσσονται στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1. Για να δικαιούται ο αναπληρωτής χορήγηση επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, πρέπει η προϋπηρεσία που διαθέτει να είναι μεγαλύτερη από 2 έτη για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και 3 έτη για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή το διάστημα αυτό να συμπληρώνεται μαζί με την τυχόν προϋπηρεσία εντός του τρέχοντος διδακτικού έτους. 

Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία που διαθέτει ο αναπληρωτής είναι μικρότερη από 2 έτη για το ΕΕΠ και 3 έτη για το ΕΒΠ και το διάστημα αυτό δεν συμπληρώνεται ούτε εντός του τρέχοντος διδακτικού έτους, δεν απαιτείται να υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, διότι ακόμα και να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία δεν θα μεταβληθεί το μισθολογικό κλιμάκιο του Αναπληρωτή. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

Οι αναπληρωτές απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ που διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης συνάφειας στο ΚΕΣΥ υπ' όψιν ΠΥΣΕΕΠ, ώστε να τους προσμετρηθούν μισθολογικά τα πλεονεκτήματα που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. 

Ο αναπληρωτής συνυποβάλλει με την αίτησή του αντίγραφο του τίτλου σπουδών. 

Στους τίτλους πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται και μετάφραση τους και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι αναπληρωτές που επιθυμούν να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή υποβάλουν το αίτημά τους στο ΚΕΣΥ και διαβιβάζεται στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας υπ' όψιν ΠΥΣΕΕΠ. 

Συνυποβάλλεται Βεβαίωση μη παρακώλυσης εκπαιδευτικού έργου από το ΚΕΣΥ και Βεβαίωση εργοδότη, πριν την έναρξη της εργασίας. Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή. 

Η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή χωρίς άδεια αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να απασχοληθεί σε ιδιωτικό φορέα στον οποίο είναι ιδιοκτήτης εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά. Το ιδιωτικό έργο ή εργασία θα πρέπει να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου. 

 2. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ / ΕΒΠ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Μετά την ανακοίνωση των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ / ΕΒΠ στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ (www.minedu.gov.gr), oι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

 

Επισυνάπτονται:

 

Α) οι αποφάσεις πρόσληψης και οι αντίστοιχοι πίνακες

 

Β) τα έντυπα των αναπληρωτών ΕΕΠ που προσλαμβάνονται με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

 

Γ) τα έντυπα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021» (ΟΠΣ 5069632)

 

Συνημμένα:
Download this file (01_ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc)01_ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc[ ]256 kB
Download this file (01ΠΔΕ_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc)01ΠΔΕ_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc[ ]47 kB
Download this file (02_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ.doc)02_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ.doc[ ]247 kB
Download this file (02ΠΔΕ_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ.doc)02ΠΔΕ_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ.doc[ ]42 kB
Download this file (03_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ_ΑΙΤΗΣΗ.doc)03_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ_ΑΙΤΗΣΗ.doc[ ]243 kB
Download this file (03ΠΔΕ_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ_ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ.doc)03ΠΔΕ_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ_ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ.doc[ ]38 kB
Download this file (04_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_αίτηση.doc)04_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_αίτηση.doc[ ]242 kB
Download this file (04ΠΔΕ_ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_αίτηση (1).doc)04ΠΔΕ_ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_αίτηση (1).doc[ ]37 kB
Download this file (05_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_υπεύθυνη δήλωση.doc)05_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_υπεύθυνη δήλωση.doc[ ]263 kB
Download this file (05ΠΔΕ_ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_υπεύθυνη δήλωση (1).doc)05ΠΔΕ_ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_υπεύθυνη δήλωση (1).doc[ ]55 kB
Download this file (06_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_υπεύθυνη δήλωση για ιδιόκτητο γραφείο.doc)06_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_υπεύθυνη δήλωση για ιδιόκτητο γραφείο.doc[ ]262 kB
Download this file (06ΠΔΕ_ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_υπεύθυνη δήλωση για ιδιόκτητο γραφείο (3).doc)06ΠΔΕ_ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_υπεύθυνη δήλωση για ιδιόκτητο γραφείο (3).doc[ ]55 kB
Download this file (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΘΜΙΑΣ ΚΕΣΥ_ΩΙΗ046ΜΤΛΗ-7ΡΠ.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΘΜΙΑΣ ΚΕΣΥ_ΩΙΗ046ΜΤΛΗ-7ΡΠ.pdf[ ]391 kB
Download this file (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΒΘΜΙΑΣ ΚΕΣΥ_987Ι46ΜΤΛΗ-494.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΒΘΜΙΑΣ ΚΕΣΥ_987Ι46ΜΤΛΗ-494.pdf[ ]330 kB
Download this file (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΚΕΣΥ_ΩΣΓΞ46ΜΤΛΗ-ΙΙΙ.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΚΕΣΥ_ΩΣΓΞ46ΜΤΛΗ-ΙΙΙ.pdf[ ]1352 kB
Download this file (ΠΔΕ_ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ (2).docx)ΠΔΕ_ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ (2).docx[ ]22 kB
Download this file (ΠΔΕ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.docx)ΠΔΕ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.docx[ ]31 kB
Download this file (Προσλήψεις ΕΕΠΕΒΠ__ΡΟΗ_press.xlsx)Προσλήψεις ΕΕΠΕΒΠ__ΡΟΗ_press.xlsx[ ]72 kB
Download this file (Προσλήψεις_Αθμια_ΕΑΕ_20201005_ΙΝΤ.xlsx)Προσλήψεις_Αθμια_ΕΑΕ_20201005_ΙΝΤ.xlsx[ ]95 kB
Download this file (Προσλήψεις_ΚΕΣΥ_ΔΕ_20201005_Διορ_int.xlsx)Προσλήψεις_ΚΕΣΥ_ΔΕ_20201005_Διορ_int.xlsx[ ]11 kB
Download this file (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ.docx)ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ.docx[ ]116 kB
Download this file (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.docx)ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.docx[ ]129 kB
Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι