Οδηγίες για υποψήφιους προς μετάταξη για την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στον Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019

perif

 

Οδηγίες για Υποψήφιους προς μετάταξη για την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στον Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019

 

Αναζήτηση στοιχείων ατομικού φακέλου υποψηφίου στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019

Σε εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄/224/2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 Α) Παρακαλούμε, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην διαδικασία επιλογής, να μας αποστείλετε εντός τριών ημερών υπεύθυνη δήλωση μέσω του συνδέσμου:

 https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

 Β) Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής παρακαλούμε εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών να μας αποστείλετέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@kmaked.pde.sch.gr αποδεικτικά στοιχεία όποια από τα παρακάτω έχετε συμπεριλάβει στο αίτημα σας για μετάταξη στο φορέα μας και ειδικότερα: 

  1. Τίτλους Σπουδών ( Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό)
  2. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν Πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ
  3. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών

Δεν υποβάλλονται άλλα δικαιολογητικά πλην των προαναφερμένων

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 4 «Σε περίπτωση που εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση ο υποψήφιος παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η υπηρεσία προέλευσης προσκομίσει δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η μη πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το τριμελές όργανο του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα σύμφωνα με το πρακτικό επιλογής της προηγούμενης παραγράφου».

Κατά συνέπεια η μη προσκόμιση δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής.

 

 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Κεντρικής Μακεδονίας

 

 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι