20022020Πεμ
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 18 Φεβ 2020

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις
α) των παραγράφων 9, 10, 11 & 12 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233 τ. Α΄/4-11-2011)
β) του Ν. 3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων»  (ΦΕΚ 148 τ. Α΄/25-6-2002)
γ) του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄/19-5-2010)
δ) του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄/1-8-2008)
2. Το Π.Δ. 25/2015 (Φ.Ε.Κ. 21 τ. Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Tην υπ? αριθμ. Y100/20-2-2015 (Φ.Ε.Κ. 299 τ. Β΄/27-2-2015) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη»
4. Το με αριθμ. 2011-04-D-14-fr-5 Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
5. Τη με αριθμ. Φ.821/703Κ/54179/Ζ1/14-5-2012 (Φ.Ε.Κ. 1714 τ.Β΄/16-5-2012) Υ.Α. του ΥΠΔΒΜΘ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ? αριθμ. πρωτ. Φ.821/679Τ/49183/Ζ1/10-4-2013 (ΦΕΚ 968 τ.Β΄/22-4-2013) και Φ. 821/1308Τ/79324/Ζ1/11-6-2013 (ΦΕΚ 1535 τ.Β΄/21-6-2013) Υ.Α.
6. Την από 30-3-2015 εισήγηση της Επιθεωρήτριας Β/θμιας Εκπ/σης των Ευρωπαϊκών Σχολείων
7. Την αρ. πρωτ. 54/9-6-2015 εισήγηση του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
Προκηρύσσουμε
την πλήρωση με απόσπαση των θέσεων εκπαιδευτικών που θα προκύψουν στα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 για τους κάτωθι κλάδους:

Συνημμένα:
Download this file (01-aitisi.pdf)Αίτηση[ ]139 kB
Download this file (01e_prosklisi-endiaferontos.pdf)Πρόσκληση Ενδιαφέροντος[ ]1230 kB

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2015-2016 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Αποσπούμε, τα παρακάτω μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα ιαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και του ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης  (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ως εξής:

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ
Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με την αριθμ. 26/21-7-2015 Πράξη της Δ.Ε., αποφάσισε η εισαγωγή των φοιτητών στο Ετήσιο Πρόγραμμα
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2015 - 2016 θα
γίνει με δημόσια ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16-9-2015 με την πιο κάτω ποσόστωση:

 

Συνημμένα:
Download this file (Prokiriksi_Eppaik_Pesyp_2015-2016.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ[ ]246 kB

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016

ΑΠ 126653/Δ3/06/08/2015 Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων  από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.)  και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού  (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ το συνημμένο αρχείο «ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ 2015-2016.doc»
Συνημμένα αρχεία:
- Εγκύκλιος Αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ 2015
- Αίτηση Αναπληρωτών ΕΒΠ
- Αίτηση Αναπληρωτών  ΕΕΠ
- Πίνακας Περιφερειακών Διευθύνσεων
- Διευκρινίσεις 2015-16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων από προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α) για το σχολικό έτος 2015-16


ekknaylonaΟ Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής έχοντας υπόψη:
1. Την Υπ. Απόφαση 120546/Δ2/ 28-09-2010 (ΦΕΚ 1595, τ. Β,1/10/2010)
2. To αριθμ. πρωτ. 356/03-06-2015  έγγραφο του 2ου Γυμνασίου με Λ.Τ. Αυλώνα, «Πρόβλεψη εκπαιδευτικών αναγκών για το σχολικό έτος 2015-16».
3. Την αριθμ. πρωτ. 119392/Ε2/24-07-2015 (ΑΔΑ: 69Ε3465ΦΘ3-Ε91) Εγκ, (Κεφ. Γ, παρ. 6) με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του N.3848/2010(ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α)
π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε
τους εκπαιδευτικους κλάδου ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04(01, 02, 04, 05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ16 ή ΤΕ16 και ΠΕ19-20 που ενδιαφέρονται να διδάξουν ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο Γυμνάςιο με Λυκειακές Τάξεις, το οποίο λειτουργεί εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτηςησ Νζων Αυλϊνα*, να υποβάλλουν αίτηςη ζωσ και την 07-08-2015 ςτη
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας.

Συνημμένα:
Download this file (egkigklios ekkna.pdf)Εγκύκλιος Ε.Κ.Κ.Ν.Α.[ ]1128 kB

Εγκύκλιος και αιτήσεις αναπληρωτών μουσικών 2015-2016

α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2, 3 & 4 του Ν. 3848/2010  (ΦΕΚ 71 Α΄).
β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016.
Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της κατάρτισης των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολ. έτους 2015-2016,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-16

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κατάρτισης των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολ. έτους 2015-2016

καλεί

τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 27/07/2015 έως 07/08/2015.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες*.
2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς  που προέρχονται από την  Κωνσταντινούπολη και  από τα νησιά  Ίμβρο και  Τένεδο      
     (Ν.Δ.3832/1958).
3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν.2431/1996).

* Σημειώνεται ότι για τους υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πουαπέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος από την απόκτησή της, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων με την παρούσα εγκύκλιο.

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι