Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μελών Π.Ο. Κ.Ε.Α. Κεντρικής Μακεδονίας - Ενστάσεις

perif

Από το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται:

α) ο αλφαβητικός πίνακας των υποψηφίων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και γίνονται δεκτοί/ές στη διαδικασία επιλογής, καθώς και ο πίνακας μη δεκτών υποψηφίων, με την επισήμανση ότι κατά τη διάρκεια της σχετικής προθεσμίας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και, ως εκ τούτου, δεν επήλθε καμία μεταβολή

β) ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων των άρθρων 21 και 22 της αριθμ. 77877/Δ7/17-05-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 1752, Β΄), όπως αυτός καταρτίσθηκε με την αριθμ. 3/23-07-2019 Πράξη της κοινής συνεδρίασης των δύο Συμβουλίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 24-07-2019 έως και την Παρασκευή 26-07-2019, ώρα 15:00. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας, δεν θα εξεταστούν από τα αρμόδια συμβούλια.

Οι ενστάσεις είναι έγγραφες, αναγράφουν ευκρινώς τον Α.Μ. του/της εκπαιδευτικού και υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmakedpde@sch.gr, με την ένδειξη «ένσταση υποψηφίου - ονοματεπώνυμο - κλάδος».

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι