Πρόγραμμα EUROSCOLA

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, σας ενημερώνουμε για τη διενέργεια του διαγωνισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Euroscola, ως ακολούθως:

 Ο διαγωνισμός, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, θα διενεργηθεί τη Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012. Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν, από 21 έως 27 Νοεμβρίου 2012 (Έντυπο 1, επισυνάπτεται). Μαζί με την αίτηση-δήλωση του/της μαθητή/τριας, υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα του (Έντυπο 5, επισυνάπτεται).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να διαβιβάσουν τις αιτήσεις των υποψηφίων μαθητών, μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων-κηδεμόνων τους, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου ανήκουν, στις 28-11-2012. Στο αρχείο του Σχολείου θα τηρηθούν ακριβή φωτοαντίγραφα των υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων. Παρακαλείσθε να μην αποστείλετε τις αιτήσεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις με το συμβατικό ταχυδρομείο, γιατί πρέπει να παραληφθούν αυθημερόν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 

 Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως συνοδοί στο Πρόγραμμα Euroscola, παρακαλούνται, από 28-11-2012 έως 04-12-2012,  να υποβάλουν, στο Διευθυντή του Σχολείου όπου υπηρετούν, α) αίτηση (Έντυπο 2, επισυνάπτεται) μαζί με φάκελο δικαιολογητικών και β) υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο 6, επισυνάπτεται) περί μη συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Euroscola στο παρελθόν. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που θα παραλάβουν τις αιτήσεις, τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών να τα διαβιβάσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, έως τις 05-12-2012.

 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης:

 1.Να ορίσουν υπεύθυνο για το Πρόγραμμα Euroscola και να κοινοποιήσουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας (mail@kmaked.pde.sch.gr)τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail και fax), έως τις 26-11-2012.

2.Μόλις παραλάβουν τις αιτήσεις-δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών στο διαγωνισμό και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και τις κατά τόπους συνθήκες, να προτείνουν σχολείο/α ως χώρο/ους διεξαγωγής του διαγωνισμού και να ενημερώσουν με έγγραφό τους την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, έως τις 29-11-2012. Ειδικότερα, στο έγγραφό τους αυτό να αναφέρουν: Ονομασία σχολικής μονάδας, Διεύθυνση, Τηλέφωνο και fax, ονοματεπώνυμο του Διευθυντή, κινητό τηλέφωνο του Διευθυντή.

3.Την ίδια ημέρα (29-11-2012), να αποστείλουν συμπληρωμένο πίνακα (Έντυπο 3, επισυνάπτεται) με το/τα σχολείο/α που προτείνονται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τα ατομικά στοιχεία των μαθητών/τριών που θα διαγωνιστούν σε αυτά.

4.Παρακαλούνται, επίσης, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να προτείνουν άτομα που θα στελεχώσουν μία Επιτροπή ανά κέντρο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η Επιτροπή αυτή θα μεριμνήσει για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού, με τρόπο που διασφαλίζει το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας. Θα συγκροτηθεί από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, ως Πρόεδρο, και 2-4 εκπαιδευτικούς, ανάλογα και με τον αριθμό των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών. Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής θα φροντίσει και για τον ορισμό των επιτηρητών ανά αίθουσα (οπωσδήποτε δύο) κατά την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Συνολική εποπτεία επί του διαγωνισμού σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης θα έχουν ο Διευθυντής Δ.Ε., σε συνεργασία με ένα Σχολικό Σύμβουλο, που θα οριστεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας. Η πρόταση του  Διευθυντή Εκπαίδευσης με την 3μελή ή 5μελή κατά περίπτωση Επιτροπή ανά διαγωνιστικό κέντρο που θα λειτουργήσει στην περιοχή αρμοδιότητάς του, ας υποβληθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, έως τις 29 Νοεμβρίου 2012

5.Οι αιτήσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών για συμμετοχή τους ως συνοδών στο Πρόγραμμα να διαβιβαστούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, έως 06-12-2012, μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση που θα περιλαμβάνει τα ονόματα και τα ατομικά στοιχεία των εκπαιδευτικών (Έντυπο 4, επισυνάπτεται), υπογεγραμμένη από το Διευθυντή Δ.Ε. Ας μη χρησιμοποιηθεί το συμβατικό ταχυδρομείο, για να μην καθυστερήσει η αποστολή.

6.Κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, στις 12 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή ανά διαγωνιστικό κέντρο θα εποπτεύσει τη λειτουργία του. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και Προέδρου της Επιτροπής, θα καταμετρηθούν τα γραπτά και θα παραδοθούν αυθημερόν με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, την ίδια μέρα ή το αργότερο στις 13 Δεκεμβρίου 2012, τα γραπτά θα παραδοθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας. Παρακαλείσθε να μην αποστείλετε με συμβατικό ταχυδρομείο τα γραπτά, διότι δεν θα υπάρχει χρόνος για τη διόρθωσή τους και την επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο. Τα γραπτά επιβάλλεται να έχουν παραληφθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, το αργότερο στις 13 Δεκεμβρίου 2012.

7.Παρακαλούνται, τέλος, οι Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να ενημερώσουν σχετικά τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς τους. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ., των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει το 21ο έτος.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας θα συγκροτηθούν επιτροπές για την επιλογή των μαθητών και των συνοδών καθηγητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. Για τον τρόπο συγκρότησης των επιτροπών αυτών θα ενημερωθείτε με επόμενο έγγραφό μας.

  

Επιβάλλεται να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Προς το σκοπό αυτό, παραθέτουμε πίνακα με ημερομηνίες:

 

 

Ημερομηνία

Ενέργειες για το διαγωνισμό Euroscola

21-11-2012 έως

27-11-2012

Υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων μαθητών και υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό Euroscola.

26-11-2012

Ορισμός υπευθύνου ανά Διεύθυνση για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ενημέρωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας.

28-11-2012 έως

04-12-2012

Υποβολή αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων εκπαιδευτικών  (μαζί με φάκελο δικαιολογητικών) για συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα ως συνοδών.

28-11-2012

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων αποστέλλουν τις αιτήσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών και τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Αυθημερόν τις παραλαμβάνουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

29-11-2012

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, με βάση τον αριθμό των υποψηφίων μαθητών/τριών, ενημερώνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, ως ακολούθως:

  • §Προτείνουν Σχολικές Μονάδες που θα λειτουργήσουν ως διαγωνιστικά κέντρα.
  • §Αποστέλλουν κατάσταση με τους συμμετέχοντες ανά διαγωνιστικό κέντρο υποψηφίους.
  • §Προτείνουν τον ορισμό 3/μελούς ή 5/μελούς Επιτροπής (ανάλογα με τον αριθμό των διαγωνιζόμενων) ανά διαγωνιστικό κέντρο.

05-12-2012

Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων που έχουν παραλάβει τις αιτήσεις, τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών για συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα ως συνοδών, τα διαβιβάζουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

06-12-2012

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποστέλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας τις αιτήσεις, τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να είναι συνοδοί στο Πρόγραμμα.

12-12-2012

Διεξαγωγή του διαγωνισμού.

12 ή 13-12-2012

Αποστολή από τις Διευθύνσεις και παραλαβή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης των γραπτών των μαθητών/τριών που πήραν μέρος στο διαγωνισμό.

 

 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, δεν προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης για τη συμβολή στην διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

Συνημμένα έγγραφα:

 

  1. Α.Π. 135850/Γ2/31-10-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε., Τμήματος Α΄.
  2. Έντυπο 1: Αίτηση συμμετοχής μαθητή/τριας? (1 αρχείο word)
  3. Έντυπο 2: Αίτηση εκπαιδευτικού συνοδού? (1 αρχείο word)
  4. Έντυπο 3: Πίνακας διαγωνιζόμενων μαθητών (1 αρχείο .xls)
  5. Έντυπο 4: Πίνακας εκπαιδευτικών υποψήφιων συνοδών (1 αρχείο word)
  6. Έντυπο 5: Υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα (1 αρχείο word)
  7. Έντυπο 6: Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικού (1 αρχείο word).


Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Κεντρικής Μακεδονίας

 

 

 

Δρ. Θεόδωρος Καρτσιώτης

Πληροφορικός-Μαθηματικός


 


Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι