10062023Σαβ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 09 Ιουν 2023

Χορήγηση Άδειας χωρίς Αποδοχές

Τίτλος Διαδικασίας : Χορήγηση Άδειας χωρίς Αποδοχές  

Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΔΕ

Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Δικαιολογητικά που πιστοποιούν τους λόγους για τους οποίους ζητείται η άδεια 

 

Περιγραφή Διαδικασίας:

1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται ο εκπαιδευτικός.
2. Σύνταξη υπηρεσιακού σημειώματος από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στο οποίο θα αναφέρονται:
     Α) Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του εκπαιδευτικού
     Β) Προηγούμενες άδειες χωρίς αποδοχές που έχει λάβει (διαστήματα και συνολική διάρκεια)
3. Διαβίβαση της αίτησης, των δικαιολογητικών και του υπηρεσιακού σημειώματος στην Περιφερειακή Διεύθυνση.
4. Εάν η αίτηση υποβάλλεται μετά την έναρξη του σχολικού έτους, στο διαβιβαστικό θα περιλαμβάνεται και εισήγηση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις 

1. Η άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης βάσει του άρθρου 16, περ.Ε΄ του Ν. 1566/85 για σοβαρούς λόγους (ενδεικτικά: θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ιδίου του εκπαιδευτικού, ή των μελών της οικογένειάς του, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών ή ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό) έχει συνολική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη.
2. Η άδεια χωρίς αποδοχές χορηγείται για ένα σχολικό έτος (και όχι για διδακτικό), δηλαδή έως τις 31 Αυγούστου, και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας.
3. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα στο μήνα Ιούνιο, ώστε η ζητούμενη άδεια να αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους. Μόνο σε σοβαρές και αιφνίδιες περιπτώσεις, που δεν μπορούν να προβλεφθούν, υποβάλλονται αιτήσεις και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
4. Εκπαιδευτικός, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική Υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε Υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται βάσει του άρθρου 51, παρ. 3, του Ν. 3528/2007, να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.
5. Σε εκπαιδευτικό που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται βάσει του άρθρου 51, παρ. 4, του Ν. 3528/2007 άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία.
6. Άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας ενός (1) μήνα ανά ημερολογιακό έτος, η άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου και η τετράμηνη άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές χορηγούνται χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο των πέντε (5) σχολικών ετών.
7. Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο εξωτερικό υποβάλλουν την αίτηση δια των αρμόδιων Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης. Η αίτηση διαβιβάζεται στο ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ της οργανικής τους θέσης, συνοδευόμενη από γνωμοδότηση του Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με την αποδέσμευση του εκπαιδευτικού. Εάν δεν υπάρχει Συντονιστής Εκπαίδευσης, η γνωμοδότηση ζητείται από της Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Ξένων & Μειονοτικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε περίπτωση χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να ζητήσει άμεσα τη διακοπή της απόσπασής του.
8. Ύστερα από την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνούν με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με θέματα υγειονομικής περίθαλψης και υποχρεώσεών τους κατά το διάστημα της άδειας.

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι