Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερ.Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερ.Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΒΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Κ. Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 «Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού» του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α/9-11-2015)
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 της αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ)  καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ 2463/τ.Β΄/16-11-2015)
3. Την αριθμ. Φ.350/106/188061/Ε3/20-11-2015 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:7Ζ4Ο4653ΠΣ-ΩΨΩ)
4. Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων»
ΚΑΛΟΥΜΕ

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι