Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) για τις ανάγκες του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

seminariaΟ Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τις παρ. 10 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/21-09-2010)
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρο
6 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του Ν.
4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-05-2016)
2. Την αριθμ. 141277/Ε2/02-09-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2810/τ.Β?/06-09-2016 με θέμα: «Διάθεση
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.»
3. Το με αρ. πρωτ. Κ1/158448/27-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης
4. Το με αρ. πρωτ. 33148/03-10-2016 έγγραφό μας με θέμα: «Επείγουσες ενέργειες για τη
διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Δ.ΙΕΚ»
5. Το με αρ. πρωτ. 163352/04-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με θέμα: «
Διάθεση εκπαιδευτικών σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης»
6. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, ύστερα από τις εισηγήσεις των οικείων
Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
7. Τις λειτουργικές ανάγκες των Δ.Ι.Ε.Κ. σε εκπαιδευτικό προσωπικό
Αποφασίζουμε
Την ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Δ.Ι.Ε.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας για την
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το χειμερινό εξάμηνο 2016
- 2017, ως εξής:

 

Συνημμένα:
Download this file (34087.pdf)Διάθεση εκπαιδευτικών [ ]385 kB
Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι