06062023Τρι
Τελ. Ενημέρωση:Πεμ, 01 Ιουν 2023

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας

epitropi

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

epitropi

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΣΤΑ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Σε συνέχεια της αριθμ. 30/ΔΕΠΠΣ/6-4-2023 απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. κύρωσης των τελικών πινάκων επιλογής ανά βαθμίδα εκπαίδευσης υποψήφιων Διευθυντών/ντριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας και σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθμ. 149720/Δ6/3-12-2022 Υ.Α. (Β΄6142) καλούνται οι εγγεγραμμένοι/ες στους εν λόγω πίνακες να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτησή τους. Η δήλωση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι από τη Μ. Δευτέρα 10-4-2023 μέχρι και τη Μ. Τρίτη 11-4-2023 και ώρα 23:59.

 

 Διευκρινίσεις για τους/τις υποψηφίους/ες:
1. Η δήλωση προτίμησης αφορά αποκλειστικά σε θέσεις σχολικών μονάδων της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης.
2. Οι υποψήφιοι/ες που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τους πίνακες.
3. Δήλωση προτίμησης μπορούν να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, και υποψήφιοι/ες που εντάσσονται στον τελικό πίνακα επιλογής και έχουν οριστεί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, παρά την τοποθέτηση τους σε θέση Συμβούλου. Με την έκδοση απόφασης τοποθέτησής τους ως Διευθυντές/ντριες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., αυτοδίκαια παραιτούνται από τη θέση του Συμβούλου Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.4823/2021.
4. Υποψήφιοι Διευθυντές/ντριες σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.4823/2021, με την έκδοση απόφασης τοποθέτησής τους σε θέση Διευθυντή στο Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλογής τους, διαγράφονται από τον πίνακα επιλογής των υπόλοιπων σχολείων και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

epitropi

 

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει:


Το αναλυτικό πρόγραμμα των συμπληρωματικών συνεντεύξεων των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33 και την περ. β του άρθρου 35 του Ν. 4823/2021(Α' 136), καθώς και με την παρ. 3  του άρθρου 6 της Υ.Α. 149720/Δ6/03-12-2022 (Β' 6142) διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β ' 1315/07-03-2023.

Επισημαίνεται ότι:

  1. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της Π.Ε.Π.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, ΤΚ57001, Κτίριο ZEDA, Θεσσαλονίκη, είσοδος αρ.2, 1ος όροφος).
  2. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να βρίσκονται στον χώρο των συνεντεύξεων πριν την καθορισμένη ώρα της συνέντευξής τους με αποδεικτικό ταυτοποίησης.
  3. Υποψήφιοι/ες που δεν προτίθενται να λάβουν μέρος στη συνέντευξη, παρακαλούνται να ενημερώνουν τη Γραμματεία της Π.Ε.Π.Π.Σ. εκ των προτέρων, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kmakedpde@sch.gr, με την ένδειξη «Συνέντευξη για Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ.» ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 2314437634 ή 2310474810.
  4. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 6 της Υ.Α. 149720/Δ6/03-12-2022 (Β' 6142) «Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή».

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

epitropi

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει:


Το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33 και την περ. β του άρθρου 35 του Ν. 4823/2021 (Α΄136), καθώς και με την Υ.Α. 149720/Δ6/03-12-2022 (Β΄6142) διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄1315/07-03-2023.

Επισημαίνεται ότι:
1. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της Π.Ε.Π.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, ΤΚ 57001, Κτίριο ZEDA, Θεσσαλονίκη, είσοδος αρ. 2, 1ος όροφος).
2. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να βρίσκονται στον χώρο των συνεντεύξεων πριν την καθορισμένη ώρα της συνέντευξής τους με αποδεικτικό ταυτοποίησης.
3. Υποψήφιοι/ες που δεν προτίθενται να λάβουν μέρος στη συνέντευξη, παρακαλούνται να ενημερώνουν τη Γραμματεία της Π.Ε.Π.Π.Σ. εκ των προτέρων, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kmakedpde@sch.gr, με την ένδειξη «Συνέντευξη για Π.Σ.-ΠΕΙ.Σ.» ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 2314437634 ή 2310474810.
4. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 της Υ.Α. 149720/Δ6/03-12-2022 (Β΄6142) «Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή».

 

ΦΕΚ διόρθωσης λάθους στην αριθ.149720/ Δ6/2-12-2022 ΥΑ

epitropi

ΦΕΚ διόρθωσης λάθους στην αριθ.149720/ Δ6/2-12-2022  ΥΑ

Διόρθωση σφάλματος υπό στοιχεία 149720/Δ6/2-12-2022 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων» απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 6142).


Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι