MinEdu_LogoBlue_AlignCenter_GR

Ανακοίνωση Βαθμολογιών
Πανελλαδικών Εξετάσεων
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2023
results.it.minedu.gov.gr

Εφαρμογή
Υπολογισμού Μορίων

ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2023
markcalc.it.minedu.gov.gr

Αρχική » Η Υπηρεσία » Διαδικασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων

Διαδικασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων

[Τμήμα: ΑΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΠΕ] - Χορήγηση Άδειας Άνευ Αποδοχών

Τίτλος Διαδικασίας: Χορήγηση Άδειας χωρίς Αποδοχές  


Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ

Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Δικαιολογητικά που πιστοποιούν τους λόγους για τους οποίους ζητείται η άδεια 

Περιγραφή Διαδικασίας:

 1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται ο εκπαιδευτικός.
 2. Σύνταξη υπηρεσιακού σημειώματος από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στο οποίο θα αναφέρονται:

Α) το ΦΕΚ διορισμού και η ανάληψη υπηρεσίας

Β) ο συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας

Γ) προηγούμενες άδειες χωρίς αποδοχές που έχει λάβει ο/η εκπαιδευτικός (αρ. απόφασης, διαστήματα και συνολική διάρκεια)

 1. Διαβίβαση της αίτησης, των δικαιολογητικών και του υπηρεσιακού σημειώματος στην Περιφερειακή Διεύθυνση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Γνωμοδότηση ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ.
 3. Έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις 

 1. Η άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης βάσει του άρθρου 16, περ. Ε΄ του ν. 1566/85 για σοβαρούς λόγους (ενδεικτικά: θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ιδίου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών ή ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό) έχει συνολική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη.
 2. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Δεν αρκεί η αόριστη αναφορά σε προσωπικού ή οικογενειακούς λόγους.
 3. Η άδεια χωρίς αποδοχές χορηγείται για ένα σχολικό έτος (και όχι για διδακτικό), δηλαδή έως τις 31 Αυγούστου, και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας.
 4. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά για άδειες του επόμενου σχολικού έτους υποβάλλονται μέσα στο μήνα Μάιο. Μόνο σε σοβαρές και αιφνίδιες περιπτώσεις, που δεν μπορούν να προβλεφθούν, υποβάλλονται αιτήσεις μετά τον Μάιο και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 5. Εκπαιδευτικός, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε Υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται βάσει του άρθρου 51, παρ. 3, του Ν. 3528/2007, να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.
 6. Σε εκπαιδευτικό που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται βάσει του άρθρου 51, παρ. 4, του Ν. 3528/2007 άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία.
 7. Άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας ενός (1) μήνα ανά ημερολογιακό έτος και άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου χορηγούνται χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο των πέντε (5) σχολικών ετών.
 8. Άδεια χωρίς αποδοχές μπορεί να χορηγείται και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, εκτός της περίπτωσης της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4823/2021.
 9. Σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός έχει εξαντλήσει τη μέγιστη διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών με τις διατάξεις των παρ. 3 ή 4 του άρθρου 51 του ν. 4823/2021 και αιτείται άδεια με το άρθρο 16, περ. Ε΄ του ν. 1566/85, το υπηρεσιακό συμβούλιο οφείλει να ελέγξει εάν η αιτούμενη νέα άδεια κατ’ ουσίαν αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης, δηλαδή εάν ο/η ίδιος/α ο/η εκπαιδευτικός ή ο/η σύζυγός του/της κατά περίπτωση συνεχίζουν να υπηρετούν στο εξωτερικό. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται ουσιαστικά για καταστρατήγηση του ανώτατου ορίου των έξι ή δέκα ετών αντίστοιχα και το αρμόδιο όργανο οφείλει να μην προβεί σε χορήγηση της αιτούμενης νέας άδειας.
 10. Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο εξωτερικό υποβάλλουν την αίτηση δια των αρμόδιων Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης. Η αίτηση διαβιβάζεται στο ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ της οργανικής τους θέσης, συνοδευόμενη από εισήγηση του Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με την αποδέσμευση του εκπαιδευτικού. Εάν δεν υπάρχει Συντονιστής Εκπαίδευσης, η γνωμοδότηση ζητείται από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Η απόφαση χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών, κοινοποιείται στην ανωτέρω υπηρεσία για τη διακοπή της απόσπασης.
 11. Ύστερα από την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνούν με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με θέματα υγειονομικής περίθαλψης και υποχρεώσεών τους κατά το διάστημα της άδειας.
[Τμήμα: ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ] - Χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Τίτλος Διαδικασίας: Χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου με αμοιβή


Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ

Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας που υπηρετούν σε ΚΕΔΑΣΥ ή είναι αποσπασμένοι/ες στην ΠΔΕ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Βεβαίωση εργοδότη για το αντικείμενο, τις ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, το ημερήσιο ωράριο και τις αποδοχές
 3. Συγκεντρωτικό πίνακα με τα τρέχοντα εγκεκριμένα ιδιωτικά έργα των αιτούντων.

Περιγραφή Διαδικασίας:

 1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στο ΚΕΔΑΣΥ (οι αποσπασμένοι στην ΠΔΕ υποβάλλουν την αίτηση απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση).
 2. Εισήγηση του/της Προϊσταμένου/ης του ΚΕΔΑΣΥ.
 3. Διαβίβαση της αίτησης, των δικαιολογητικών και της εισήγησης στην Περιφερειακή Διεύθυνση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 4. Γνωμοδότηση του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ.
 5. ‘Έκδοση απόφασης Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις 

 1. Για την παροχή διδακτικού, ερευνητικού και επιμορφωτικού έργου σε ΑΕΙ, σε ΚΕΔΙΒΙΜ των Πανεπιστημίων και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, δεν απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, παρά μόνο γνωστοποίηση στην υπηρεσία του/της υπαλλήλου, εφόσον η απασχόληση είναι εκτός εργασιακού ωραρίου (άρ. 127 ν. 4957/2022).
 2. Για τα μέλη του Μητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού του ΕΚΔΔΑ δεν απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 50/1997, όπως ισχύει.
 3. Για την απασχόληση σε έργα του ΙΕΠ στο πλαίσιο πράξεων των ΕΣΠΑ 2014-2020 2021-2027, καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, δεν απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, παρά μόνο γνωστοποίηση στην υπηρεσία του/της υπαλλήλου, εφόσον η απασχόληση είναι εκτός εργασιακού ωραρίου (άρ. 40 ν. 5029/2023).
 4. Το ιδιωτικό έργο πρέπει να ξεκινάει μετά τη λήξη του εργασιακού ωραρίου και με τη μεσολάβηση ικανού χρόνου για τη μετάβαση των εκπαιδευτικών.
 5. Η αίτηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή πρέπει να είναι προγενέστερη της έναρξης του έργου. Αναδρομική χορήγηση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή.

υπόδειγμα πίνακα_ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

[Τμήμα: ΑΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΠΕ] - Απαλλαγή Εκπαιδευτικών από Καθήκοντα Στελεχών

Τίτλος Διαδικασίας: Απαλλαγή Εκπαιδευτικών από Καθήκοντα Στελεχών


Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ

Ενδιαφέρει: Συμβούλους Εκπαίδευσης, Διευθυντές-Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνους Τομέων Ε.Κ., Προϊσταμένους Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση, με αιτιολόγηση του αιτήματος.

Περιγραφή Διαδικασίας:

 1. Υποβολή της αίτησης στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 2. Διαβίβαση στο ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας (κατά περίπτωση).
 3. Γνωμοδότηση του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ.
 4. Διαβίβαση της σύμφωνης γνώμης του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 5. Έκδοση της απόφασης απαλλαγής από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια Εκπαίδευσης (για Διευθυντές/τριες, Υποδιευθυντές/τριες και Υπεύθυνους/ες Τομέων Ε.Κ.).
 6. Για την απαλλαγή Συμβούλων Εκπαίδευσης, η απόφαση εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 7. Για την απαλλαγή Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε., η απόφαση εκδίδεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις 

 1. Η αιτιολόγηση του αιτήματος απαλλαγής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένη και να γίνεται σε συνάρτηση με τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44, παρ. 1α, του ν. 4823/2021 (σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι ή λόγοι υγείας).
 2. Εάν η απαλλαγή ζητείται για λόγους υγείας, ο εκπαιδευτικός πρέπει να συνυποβάλει δικαιολογητικά δημόσιου φορέα (νοσοκομείου ή Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ) που να τους πιστοποιούν.
 3. Εάν η απαλλαγή ζητείται για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, αυτοί θα πρέπει να αναφέρονται είτε στο κείμενο της αίτησης είτε σε συμπληρωματικό υπόμνημα.
 4. Το ΑΠΥΣΠΕ ή το ΑΠΥΣΔΕ μπορούν να καλέσουν τον/την αιτούντα/ούσα εκπαιδευτικό σε ακρόαση, σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 16 -αντίστοιχα- του Π.Δ. 1/2003.
 5. Η απαλλαγή ισχύει από την ημερομηνία που προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση (ή από την ημερομηνία έκδοσής της, εφόσον δεν υπάρχει άλλη αναφορά στο διατακτικό της). Έως τότε, οι αιτούντες/σες παραμένουν στις θέσεις ευθύνης και ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους.
[Τμήμα: ΑΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΠΕ] - Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας

Τίτλος Διαδικασίας: Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας 


Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ

Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (π.χ. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας):

 1. Αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 2η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου διορισμού
 3. Αντίγραφο πτυχίου με το οποίο ζητείται η δεύτερη ειδικότητα
 4. Αντίγραφο ανακοίνωσης διορισμού ή μετάταξης (μόνο εφόσον η δεύτερη ειδικότητα ζητείται με ένα μόνο πτυχίο που καλύπτει και άλλο γνωστικό αντικείμενο)

Περιγραφή Διαδικασίας:

 1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.
 2. Διαβιβαστικό από το Διευθυντή του σχολείου και αποστολή όλων των εγγράφων απευθείας στο ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας (κατά περίπτωση), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Διατύπωση πρότασης του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ.
 4. ‘Έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις 

 1. Αίτηση προς το ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας υποβάλλουν μόνον οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ της Κεντρικής Μακεδονίας και όχι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι σε αυτά από άλλες Περιφερειακές Διευθύνσεις.
 2. Υποβολή αίτησης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης γίνεται μόνο από εκπαιδευτικούς αποσπασμένους σε φορέα/υπηρεσία.
 3. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών δεν αποτελούν προσόν ένταξης και διορισμού στους εκπαιδευτικούς κλάδους.
 4. Για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας ΠΕ60-Νηπιαγωγών ή ΠΕ70-Δασκάλων, εφόσον αυτή ζητείται με πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας διετούς φοίτησης, απαιτείται οπωσδήποτε πτυχίο εξομοίωσης.
 5. Για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας κατηγορίας ΤΕ απαιτείται πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ και όχι απολυτήριο.
 6. Η απόδοση δεύτερης ειδικότητας γίνεται βάσει των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Δεν προβλέπεται η απόδοση δεύτερης ειδικότητας κλάδων Ε.Ε.Π. σε εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης και αντίστροφα.
 7. Η ειδικότητα ΤΕ16 Μουσικής αποδίδεται χωρίς επιμέρους εξειδικεύσεις. Για την απόδοση μουσικής εξειδίκευσης σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ16 που υπηρετούν σε Μουσικά Σχολεία αρμόδια είναι η Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 8. Τα πτυχία Ι.Ε.Κ., δημόσιων ή ιδιωτικών, δεν περιλαμβάνονται στα προσόντα ένταξης και διορισμού στους εκπαιδευτικούς κλάδους.
 9. Σε κατόχους περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών, πέραν του πτυχίου διορισμού, μπορεί να αποδίδεται μόνο μία δεύτερη ειδικότητα μέχρι την αποχώρηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία.
 10. Για τους τίτλους σπουδών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της απόδοσης δεύτερης ειδικότητας γίνεται αυτεπάγγελτη επαλήθευση της γνησιότητάς τους.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 2η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

[Τμήμα: ΑΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΠΕ] - Χορήγηση Εγγράφων

Τίτλος Διαδικασίας: Χορήγηση Εγγράφων 


Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ

Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση

Περιγραφή Διαδικασίας:

 1. Υποβολή της αίτησης απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
 2. Διαβίβαση της αίτησης στο αρμόδιο ανώτερο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ), εφόσον το αίτημα αφορά χορήγηση πρακτικών ή άπτεται αυτών.

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις 

 1.  Στη διαδικασία αυτή υπάγονται τα αιτήματα χορήγησης πρακτικών συνεδριάσεων, γνωμοδοτήσεων, ερωτημάτων, αποφάσεων, απαντήσεων κλπ.
 2. Η αίτηση πρέπει να είναι ενυπόγραφη και να περιλαμβάνει:

Α.  πλήρη προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία του αιτούντος εκπαιδευτικού

Β.  αιτιολόγηση του αιτήματος χορήγησης των εγγράφων. Σε περίπτωση κατά την οποία ζητούνται ιδιωτικά έγγραφα ή στοιχεία που προκύπτουν από αυτά, ο αιτών πρέπει να τεκμηριώνει την ύπαρξη ειδικού έννομου συμφέροντος (ν. 2690/1999, άρ. 5, παρ. 2)

Γ.   σαφή και συγκεκριμένη ονομαστική αναφορά των εγγράφων που ζητούνται. Δεν ικανοποιούνται, λόγω αοριστίας, αιτήματα όπως (ενδεικτικά): «χορήγηση όλων των εγγράφων που με αφορούν», «τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία σας σχετικά με την υπόθεσή μου», «τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα όλων των υποψηφίων για τη θέση….».

 1. Το αίτημα της πρόσβασης σε έγγραφα μπορεί να ικανοποιείται είτε μέσω της χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων είτε μέσω της επιτόπιας μελέτης τους στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (ν. 2690/1999, άρ. 5, παρ. 4).
 2. Η χορήγηση των εγγράφων ή η αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος γίνεται εντός των προβλεπόμενων από το ν. 2690/1999 προθεσμιών.

 

[Τμήμα: Ειδική Αγωγή] - Κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Τίτλος Διαδικασίας : Κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 


Τμήμα:  ΠΥΣΕΕΠ

Ενδιαφέρει: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό & Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1) ΑΙΤΗΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για την χορήγηση άσκησης Ιδιωτικού έργου, στην οποία θα αναγράφονται (βλέπε συνημμένο αρχείο):

i. ο ιδιώτης εργοδότης ή φορέας. 

ii. οι ώρες απασχόλησης του ενδιαφερόμενου στο σύνολο και αναλυτικά η εβδομαδιαία κατανομή τους. 

iii. το συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης του.

2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας ή του ΚΕΣΥ και θα δηλώνεται ότι η επιπλέον έμμισθη απασχόληση του αιτούντα δεν παρακωλύει το εκπαιδευτικό του έργο. 

3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ενδιαφερόμενου (βλέπε συνημμένο αρχείο).

4) ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ στην οποία θα αναγράφονται:

i.  η σχέση εργασίας, οι ημέρες και ώρες εργασίας, 

ii. το συνολικό χρονικό διάστημα της απασχόλησης, 

iii. το είδος της απασχόλησης και η ηλικιακή ομάδα απασχόλησης (ενήλικες)

Περιγραφή Διαδικασίας:

 • Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος (μόνιμος ή αναπληρωτής).
 • Διαβίβαση από το Διευθυντή του σχολείου απευθείας στο ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Εναλλακτικά:

 • Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει απ΄ ευθείας στο ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας στο EMAIL της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας kmakedpde@sch.gr 

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις 

 • Η αίτηση και ΌΛΑ τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, πριν την έναρξη του έργου και της εργασίας. Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή.
 • Η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή χωρίς άδεια αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να απασχοληθεί σε ιδιωτικό φορέα στον οποίο είναι ιδιοκτήτης εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά.
 • Ώρα έναρξης απασχόλησης μετά τις 16:00 και εως 16 ώρες την εβδομάδα.

ΕΙΔ_01_ΑΔΕΙΑ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ_ΑΙΤΗΣΗ.doc
ΕΙΔ_02_ΑΔΕΙΑ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ.doc

[Τμήμα: Ειδική Αγωγή] - Κατάθεση αίτησης για επαναξιολόγηση μαθητή από την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Α.) 


Τμήμα: Ειδικής Αγωγής

Ενδιαφέρει: Γονείς και Κηδεμόνες, των οποίων τα τέκνα έχουν γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην ΚΕΣΥ) για την οποία θέλουν να υποβάλουν ένσταση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. ΑΙΤΗΣΗ προς την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης ( Ε.Δ.Ε.Α.) με όλα τα δικαιολογητικά (βλέπε συνημμένο αρχείο)

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ενδιαφερόμενου (βλέπε συνημμένο αρχείο)

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ (βλέπε συνημμένο αρχείο)

* Επισημαίνεται ότι η χορήγηση της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ αφορά τόσο τους έγγαμους, όσο και τους διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4800/21-05-2021 ( Α’ 81)

4. Η τελευταία – προσβαλλόμενη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Περιγραφή Διαδικασίας:

 1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών
 2. Πραγματοποίηση αξιολόγησης μαθητή, κατόπιν ενημέρωσης από το τμήμα Ειδικής αγωγής σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας
 3. Έκδοση Αξιολογικής Έκθεσης – Γνωμάτευσης από την Ε.Δ.Ε.Α. και παραλαβή από τον γονέα ή κηδεμόνα με την αστυνομική του ταυτότητα

 

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 54 του ν. 4823/2021, εάν υφίσταται διάσταση μεταξύ της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωμάτευσης Κο.Κε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή εάν υφίσταται διαφωνία των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή με την αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι αξιολογικές εκθέσεις της Ε.Δ.Ε.Α, κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, και στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτά ο μαθητής.

Εξαιρούνται από την προθεσμία των 30 ημερών γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί πριν από την έκδοση του ν. 4823/2021, δηλαδή πριν τις 3-8-2021.

Για την κρίση της προσφυγής και την επαναξιολόγηση του μαθητή, απαιτείται:

 1. Υποβολή αίτησης του/της γονέα/κηδεμόνα προς Ε.Δ.Ε.Α. της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας για υποβολή πατήστε εδώ στον σύνδεσμο
 2. η προσβαλλόμενη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 3. Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του/της γονέα με την οποία :
  1. Επιτρέπει στην Ε.Δ.Ε.Α. να προβεί στην εξέταση του παιδιού και
  2. Δηλώνει ότι ενημερώθηκε και συναινεί στη διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του τέκνου του/της από την Ε.Δ.Ε.Α. και την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
  3.Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση ο/η γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να προτείνει έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση συναίνεσης του έτερου γονέα (για έγγαμους, διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς). Μέσω gov.gr ή επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για άγαμους ή σε χηρεία γονείς)
  Σε περίπτωση που έχει αφαιρεθεί η γονική μέριμνα με δικαστική απόφαση από τον έναν γονέα, η αίτηση υποβάλλεται από τον έχοντα τη γονική μέριμνα προσκομίζοντας τη σχετική δικαστική απόφαση.
 3. Επιπλέον, οι γονείς του/της μαθητή/τριας, έχουν τη δυνατότητα να επισυνάψουν στην αίτησή τους, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο επιθυμούν, το οποίο δεν έχει ήδη συμπεριληφθεί στον ατομικό φάκελο του/της μαθητή/τριας, που διατηρείται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Εναλλακτικά αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται αυτοπροσώπως κατόπιν συνεννόησης στα τηλ: 2310 474812 / 2310 474818

Υποδείγματα εγγράφων:
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε.Α
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε.Α.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ

 

 

[Τμήμα: Συμβούλια] - Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας

Τίτλος Διαδικασίας : Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας 


Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ

Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (π.χ. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας):

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο πτυχίου διορισμού

3. Αντίγραφο πτυχίου με το οποίο ζητείται η δεύτερη ειδικότητα

4. Αντίγραφο ανακοίνωσης διορισμού ή μετάταξης (μόνο εφόσον η δεύτερη ειδικότητα ζητείται με ένα μόνο πτυχίο που καλύπτει και άλλο γνωστικό αντικείμενο)

Περιγραφή Διαδικασίας:

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.

Διαβίβαση από το Διευθυντή του σχολείου απευθείας στο ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας (κατά περίπτωση).

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις 

 1. Αίτηση προς το ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας υποβάλλουν μόνον οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ της Κεντρικής Μακεδονίας και όχι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι σε αυτά από άλλες Περιφερειακές Διευθύνσεις.
 2. Υποβολή αίτησης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης γίνεται μόνο από εκπαιδευτικούς αποσπασμένους σε φορέα.
 3. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στην Πληροφορική δεν αποτελούν προσόν ένταξης και διορισμού στον κλάδο ΠΕ19.
 4. Στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην ειδικότητα ΠΕ12.10 Φυσικών-Ραδιοηλεκτρολόγων, υποβάλλεται αντίγραφο και του μεταπτυχιακού τίτλου στην ηλεκτρονική φυσική.
 5. Για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας ΠΕ60-Νηπιαγωγών ή ΠΕ70-Δασκάλων, εφόσον αυτή ζητείται με πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας διετούς φοίτησης, απαιτείται οπωσδήποτε πτυχίο εξομοίωσης.
 6. Εφόσον από εκπαιδευτικούς κατηγορίας ΔΕ ζητείται δεύτερη ειδικότητα κατηγορίας ΤΕ, πέραν του πτυχίου Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, απαιτείται και πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (βεβαίωση επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισοδύναμος τίτλος).
 7. Για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας κατηγορίας ΤΕ απαιτείται πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ και όχι απολυτήριο.
 8. Η απόδοση δεύτερης ειδικότητας γίνεται βάσει των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Δεν προβλέπεται η απόδοση δεύτερης ειδικότητας κλάδων Ε.Ε.Π. σε εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης και αντίστροφα.
 9. Η ειδικότητα ΤΕ16 Μουσικής αποδίδεται χωρίς επιμέρους εξειδικεύσεις. Για την απόδοση μουσικής εξειδίκευσης σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ16 που υπηρετούν σε Μουσικά Σχολεία αρμόδια είναι η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 10. Τα πτυχία Ι.Ε.Κ., δημόσιων ή ιδιωτικών, δεν περιλαμβάνονται στα προσόντα ένταξης και διορισμού στους εκπαιδευτικούς κλάδους.
 11. Σε κατόχους περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών, πέραν του πτυχίου διορισμού, μπορεί να αποδίδεται μόνο μία δεύτερη ειδικότητα.
 12. Για τους τίτλους σπουδών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της απόδοσης δεύτερης ειδικότητας γίνεται αυτεπάγγελτη επαλήθευση της γνησιότητάς τους.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 2η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
[Τμήμα: Συμβούλια] - Χορήγηση Άδειας χωρίς Αποδοχές

Τίτλος Διαδικασίας : Χορήγηση Άδειας χωρίς Αποδοχές  


Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ

Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Δικαιολογητικά που πιστοποιούν τους λόγους για τους οποίους ζητείται η άδεια 

Περιγραφή Διαδικασίας:

1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται ο εκπαιδευτικός.
2. Σύνταξη υπηρεσιακού σημειώματος από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στο οποίο θα αναφέρονται:
     Α) Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του εκπαιδευτικού
     Β) Προηγούμενες άδειες χωρίς αποδοχές που έχει λάβει (διαστήματα και συνολική διάρκεια)
3. Διαβίβαση της αίτησης, των δικαιολογητικών και του υπηρεσιακού σημειώματος στην Περιφερειακή Διεύθυνση.
4. Εάν η αίτηση υποβάλλεται μετά την έναρξη του σχολικού έτους, στο διαβιβαστικό θα περιλαμβάνεται και εισήγηση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις 

1. Η άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης βάσει του άρθρου 16, περ.Ε΄ του Ν. 1566/85 για σοβαρούς λόγους (ενδεικτικά: θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ιδίου του εκπαιδευτικού, ή των μελών της οικογένειάς του, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών ή ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό) έχει συνολική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη.
2. Η άδεια χωρίς αποδοχές χορηγείται για ένα σχολικό έτος (και όχι για διδακτικό), δηλαδή έως τις 31 Αυγούστου, και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας.
3. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα στο μήνα Ιούνιο, ώστε η ζητούμενη άδεια να αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους. Μόνο σε σοβαρές και αιφνίδιες περιπτώσεις, που δεν μπορούν να προβλεφθούν, υποβάλλονται αιτήσεις και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
4. Εκπαιδευτικός, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική Υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε Υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται βάσει του άρθρου 51, παρ. 3, του Ν. 3528/2007, να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.
5. Σε εκπαιδευτικό που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται βάσει του άρθρου 51, παρ. 4, του Ν. 3528/2007 άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία.
6. Άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας ενός (1) μήνα ανά ημερολογιακό έτος, η άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου και η τετράμηνη άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές χορηγούνται χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο των πέντε (5) σχολικών ετών.
7. Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο εξωτερικό υποβάλλουν την αίτηση δια των αρμόδιων Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης. Η αίτηση διαβιβάζεται στο ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ της οργανικής τους θέσης, συνοδευόμενη από γνωμοδότηση του Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με την αποδέσμευση του εκπαιδευτικού. Εάν δεν υπάρχει Συντονιστής Εκπαίδευσης, η γνωμοδότηση ζητείται από της Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Ξένων & Μειονοτικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε περίπτωση χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να ζητήσει άμεσα τη διακοπή της απόσπασής του.
8. Ύστερα από την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνούν με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με θέματα υγειονομικής περίθαλψης και υποχρεώσεών τους κατά το διάστημα της άδειας.

[Τμήμα: Συμβούλια] - Απαλλαγή Εκπαιδευτικών από Καθήκοντα Στελεχών

Τίτλος Διαδικασίας : Απαλλαγή Εκπαιδευτικών από Καθήκοντα Στελεχών (Διευθυντών-Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ., Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων)  


Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ

Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

Περιγραφή Διαδικασίας:

1. Υποβολή της αίτησης στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
2. Διαβίβαση στο ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας (κατά περίπτωση)
3. Κλήση του εκπαιδευτικού σε ακρόαση (σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 16 ?αντίστοιχα- του Π.Δ. 1/2003)
4. Γνωμοδότηση του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ
5. Έκδοση απόφασης Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις 

1. Η αίτηση θα περιλαμβάνει αιτιολόγηση του αιτήματος απαλλαγής, σε συνάρτηση με τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 26, παρ. 1α του Ν. 3848/2010 (σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι ή λόγοι υγείας).
2. Εάν η απαλλαγή ζητείται για λόγους υγείας, ο εκπαιδευτικός πρέπει να συνυποβάλει δικαιολογητικά δημόσιου φορέα (νοσοκομείου ή Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ) που να τους πιστοποιούν. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία της ακρόασης ενδέχεται και να παραλειφθεί.
3. Η απαλλαγή ισχύει από την ημερομηνία που προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση (ή από την ημερομηνία έκδοσής της, εφόσον δεν υπάρχει άλλη αναφορά στο διατακτικό της). Έως τότε, οι αιτούντες παραμένουν στις θέσεις ευθύνης και ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους.

[Τμήμα: Συμβούλια] - Χορήγηση Εγγράφων

Τίτλος Διαδικασίας : Χορήγηση Εγγράφων 


Τμήμα:  ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ

Ενδιαφέρει: Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

Περιγραφή Διαδικασίας:

1. Υποβολή της αίτησης απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Διαβίβαση της αίτησης στο αρμόδιο ανώτερο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ), εφόσον το αίτημα αφορά χορήγηση πρακτικών ή άπτεται αυτών.

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις 

1.  Στη διαδικασία αυτή υπάγονται τα αιτήματα χορήγησης πρακτικών συνεδριάσεων, γνωμοδοτήσεων, ερωτημάτων, αποφάσεων, απαντήσεων κλπ.

2.  Η αίτηση πρέπει να είναι ενυπόγραφη και να περιλαμβάνει:

Α. πλήρη προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία του αιτούντος εκπαιδευτικού

Β. αιτιολόγηση του αιτήματος χορήγησης των εγγράφων. Σε περίπτωση κατά την οποία ζητούνται ιδιωτικά έγγραφα ή στοιχεία που προκύπτουν από αυτά, ο αιτών πρέπει να τεκμηριώνει την ύπαρξη ειδικού έννομου συμφέροντος (Ν. 2690/1999, άρ. 5, παρ. 2)

Γ.  σαφή και συγκεκριμένη ονομαστική αναφορά των εγγράφων που ζητούνται. Δεν ικανοποιούνται, λόγω αοριστίας, αιτήματα όπως (ενδεικτικά): «χορήγηση όλων των εγγράφων που με αφορούν», «τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία σας σχετικά με την υπόθεσή μου», «τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα όλων των υποψηφίων για τη θέση?.».

3.  Το αίτημα της πρόσβασης σε έγγραφα μπορεί να ικανοποιείται είτε μέσω της χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων είτε μέσω της επιτόπιας μελέτης τους στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Ν. 2690/1999, άρ. 5, παρ. 4).

4. Η χορήγηση των εγγράφων ή η αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος γίνεται εντός των προβλεπόμενων από το Ν. 2690/1999 προθεσμιών.

[Τμήμα: Ειδική Αγωγή] - Κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Τίτλος Διαδικασίας : Κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 


Τμήμα:  ΠΥΣΕΕΠ

Ενδιαφέρει: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό & Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1) ΑΙΤΗΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για την χορήγηση άσκησης Ιδιωτικού έργου, στην οποία θα αναγράφονται (βλέπε συνημμένο αρχείο):

i. ο ιδιώτης εργοδότης ή φορέας. 

ii. οι ώρες απασχόλησης του ενδιαφερόμενου στο σύνολο και αναλυτικά η εβδομαδιαία κατανομή τους. 

iii. το συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης του.

2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας ή του ΚΕΣΥ και θα δηλώνεται ότι η επιπλέον έμμισθη απασχόληση του αιτούντα δεν παρακωλύει το εκπαιδευτικό του έργο. 

3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ενδιαφερόμενου (βλέπε συνημμένο αρχείο).

4) ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ στην οποία θα αναγράφονται:

i.  η σχέση εργασίας, οι ημέρες και ώρες εργασίας, 

ii. το συνολικό χρονικό διάστημα της απασχόλησης, 

iii. το είδος της απασχόλησης και η ηλικιακή ομάδα απασχόλησης (ενήλικες)

Περιγραφή Διαδικασίας:

 • Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος (μόνιμος ή αναπληρωτής).
 • Διαβίβαση από το Διευθυντή του σχολείου απευθείας στο ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Εναλλακτικά:

 • Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει απ΄ ευθείας στο ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας στο EMAIL της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας kmakedpde@sch.gr 

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις 

 • Η αίτηση και ΌΛΑ τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, πριν την έναρξη του έργου και της εργασίας. Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή.
 • Η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή χωρίς άδεια αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να απασχοληθεί σε ιδιωτικό φορέα στον οποίο είναι ιδιοκτήτης εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά.
 • Ώρα έναρξης απασχόλησης μετά τις 16:00 και εως 16 ώρες την εβδομάδα.

ΕΙΔ_02_ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΔ_01_ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_αίτηση

[Τμήμα: Ειδική Αγωγή] - Κατάθεση αίτησης για επαναξιολόγηση μαθητή από την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Α.) 


Τμήμα: Ειδικής Αγωγής

Ενδιαφέρει: Γονείς και Κηδεμόνες, των οποίων τα τέκνα έχουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην ΚΕΣΥ) για την οποία θέλουν να υποβάλουν ένσταση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. ΑΙΤΗΣΗ προς την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης ( Ε.Δ.Ε.Α.) με όλα τα δικαιολογητικά (βλέπε συνημμένο αρχείο)

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ενδιαφερόμενου (βλέπε συνημμένο αρχείο)

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ (βλέπε συνημμένο αρχείο)

* Επισημαίνεται ότι η χορήγηση της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ αφορά τόσο τους έγγαμους, όσο και τους διαζευγμένους γονείς, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4800/21-05-2021 ( Α’ 81)

4. Η τελευταία – προσβαλλόμενη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε απλή φωτοτυπία

Περιγραφή Διαδικασίας:

1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης ( Ε.Δ.Ε.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περίπτωση:

α) Ηλεκτρονικής υποβολής η αποστολή γίνεται στο email της υπηρεσίας μας mail@kmaked.pde.sch.gr και εφόσον γίνει το γνήσιο της υπογραφής στη συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μέσω της εφαρμογής gov.gr ή σε ΚΕΠ.

β) Ταχυδρομικής αποστολής στη διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη  εφόσον γίνει το γνήσιο της υπογραφής στη συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μέσω της εφαρμογής gov.gr ή σε ΚΕΠ.

γ) Κατάθεση αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη, προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα.

2. Πραγματοποίηση αξιολόγησης μαθητή, κατόπιν ενημέρωσης από το τμήμα Ειδικής αγωγής σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας

3. Έκδοση Αξιολογικής Έκθεσης – Γνωμάτευσης από τη Ε.Δ.Ε.Α. και παραλαβή από το γονέα ή κηδεμόνα με την αστυνομική του ταυτότητα από το τμήμα Ειδικής αγωγής

Παρατηρήσεις, Σημειώσεις, Επεξηγήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 54 του ν. 4823/2021, εάν υφίσταται διάσταση μεταξύ της αξιολογικής έκθεσης του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωμάτευσης Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή εάν υφίσταται διαφωνία των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή με την αξιολογική έκθεση του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολογική έκθεση του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι αξιολογικές εκθέσεις της Ε.Δ.Ε.Α, κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, και στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτά ο μαθητής.

Εξαιρούνται από την προθεσμία των 30 ημερών γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί πριν από την έκδοση του ν. 4823/2021, δηλαδή πριν τις 3-8-2021.

Για την κρίση της προσφυγής και την επαναξιολόγηση του μαθητή, απαιτείται:

1. Υποβολή αίτησης των γονέων στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προς Ε.Δ.Ε.Α., την οποία αποστέλλει ταχυδρομικώς ή καταθέτει αυτοπροσώπως στην υπηρεσία και στην οποία επισυνάπτεται η προσβαλλόμενη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε απλή φωτοτυπία.

2. Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης των γονέων με την οποία :

1.Επιτρέπουν στη Ε.Δ.Ε.Α. να προβεί στην εξέταση του παιδιού και

2. Δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν και συναινούν στη διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του τέκνου τους από την Ε.Δ.Ε.Α. και την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση οι γονείς του/της μαθητή/τριας έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να προτείνουν ένα εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, το αίτημα καταθέτει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, την οποία αποδεικνύει επισυνάπτοντας στην αίτησή του, είτε αντίγραφο δικαστικής απόφασης, είτε επικυρωμένο συμφωνητικό ρύθμισης της επιμέλειας. Επιπλέον, οι γονείς του/της μαθητή/τριας, έχουν τη δυνατότητα να επισυνάψουν στην αίτησή τους, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο επιθυμούν, το οποίο δεν έχει ήδη συμπεριληφθεί στον ατομικό φάκελο του/της μαθητή/τριας, που διατηρείται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε.Α
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε.Α.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ

 

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Υλοποίηση Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας © 2023-2024