Ανακοίνωση Βαθμολογιών
Πανελλαδικών Εξετάσεων
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2023
results.it.minedu.gov.gr

Εφαρμογή
Υπολογισμού Μορίων

ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2023
markcalc.it.minedu.gov.gr

Αρχική » Πληροφορίες για την κτήση ελληνικής ιθαγένειας

Πληροφορίες για την κτήση ελληνικής ιθαγένειας

Υποβολή Αιτήματος για την έκδοση Πιστοποιητικού Φοίτησης

Παρακαλώ διαβάστε με προσοχή πριν την υποβολή αίτησης.


Α.  Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα. Η ιθαγένεια σε αυτήν την περίπτωση χορηγείται, εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις των σελίδων 8 και 9 της εγκυκλίου (Φ.130181/18258/25-08-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) (ν. 4332/2015). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στις σελίδες  11 και 12 της παραπάνω εγκυκλίου.
Η υπηρεσία μας χορηγεί μόνο τη Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να δώσει διευκρινίσεις μόνο σε ό,τι αφορά τη βεβαίωση αυτή για την οποία είναι αρμόδια. Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, διευκρινίσεις δίνουν οι υπηρεσίες έκδοσής τους και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.


Β.  Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα αποκτούν οι γεννημένοι στην Ελλάδα οι οποίοι  είναι ανήλικοι κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης – αίτησης των γονέων τους, εφόσον ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις της σελίδας 3 της εγκυκλίου (Φ.130181/18258/25-08-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) (ν. 4332/2015).  

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι  απευθύνονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις οποίες υπάγονται προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των σελίδων 5 και 6 της παραπάνω εγκυκλίου, ΧΩΡΙΣ να απαιτείται βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Βεβαίωση εγγραφής – παρακολούθησης ελληνικού σχολείου χορηγείται μόνο από την αντίστοιχη σχολική μονάδα και ΟΧΙ από την Υπηρεσία μας.


Γ.   Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (απαραίτητο το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα), εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις της σελίδας 13 της εγκυκλίου (Φ.130181/18258/25-08-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) (ν. 4332/2015).

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι  απευθύνονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις οποίες υπάγονται προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των σελίδων 13, 14 και 15 της παραπάνω εγκυκλίου, ΧΩΡΙΣ να απαιτείται βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας θα κατατίθενται αιτήσεις από όσους αλλοδαπούς έχουν βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από ελληνικά σχολεία ΚΑΙ εφόσον το τελευταίο σχολείο φοίτησης ανήκει στην Κεντρική Μακεδονία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • 1. Φωτοαντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησης, που  εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσης του αλλοδαπού, που θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.

 

  •  

    2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας και άδεια παραμονής του αιτούντα και του ανήλικου τέκνου. 

  • 3. Καταχώρηση επιτυχούς φοίτησης από τις σχολικές μονάδες φοίτησης του μαθητή στο myschool ή Βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης από τις σχολικές μονάδες φοίτησης του μαθητή (για μαθητές που ολοκλήρωσαν την φοίτησή τους μέχρι τον Ιούνιο του 2013). 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Τα στοιχεία του μαθητή στις βεβαιώσεις σπουδών επιτυχούς φοίτησης στα σχολεία ή στο myschool πρέπει να είναι ταυτόσημα σε όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτει.

  • 4. Εξουσιοδότηση, όταν η κατάθεση δεν γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο αλλά από δικηγόρο ή τρίτο πρόσωπο. Σ’ αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτούμενος θα πρέπει να προσκομίσει ταυτότητα ή διαβατήριο. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα και να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Για Έντυπο Εξουσιοδότησης πατήστε ΕΔΩ.
  • 5. Αίτηση προς την Υπηρεσία συμπληρωμένη. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

α. Ηλεκτρονική Υποβολή της Αίτησης μέσω της ιστοσελίδας της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας πατώντας  στον σύνδεσμο:  Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης  (απαιτούνται κωδικοί TAXISNET)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα έχετε σε ηλεκτρονική μορφή μέγιστου μεγέθους 1 MB (π.χ. αρχείο pdf) για να προχωρήσετε με την ηλεκτρονική υποβολή.

β. Υποβολή στην Υπηρεσία μας αυτοπροσώπως. Η αυτοπροσώπως κατάθεση αιτήσεων μπορεί να γίνεται στην Υπηρεσία μας  καθημερινά 08:00 – 15:00.  

γ. Κατάθεση στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας

δ. Ταχυδρομική Αποστολή της συμπληρωμένης έντυπης αίτησης που μπορείτε να εκτυπώσετε ΕΔΩ.
     Η αίτηση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

    •  

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65

Τ.Κ. 57001,  Θεσσαλονίκη

Προσοχή:

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Υλοποίηση Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας © 2023-2024