30102020Παρ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 30 Οκτ 2020

Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Συνέντευξη Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για πλήρωση κενών θέσεων στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας κατά το Σχολικό Έτος 2020-2021

perif

 

Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε συνέντευξη Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για πλήρωση κενών θέσεων στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας κατά το Σχολικό Έτος 2020-2021

 

 


ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Π.Σ.) ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΕΙ.Σ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

perif

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Π.Σ.) ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΕΙ.Σ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας αναρτά  τους αναμορφωμένους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων στα Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021, οι οποίοι συντάσσονται από κάθε ΕΠ.Ε.Σ. μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων σύμφωνα με την προκήρυξη με αρ. πρωτ. 75/ΕΕΠΠΣ.

 Οι προσκλήσεις από τις Π.Ε.Π.Π.Σ. με την ημερομηνία και ακριβή ώρα κατά την οποία καλούνται οι υποψήφιοι σε συνέντευξη θα αναρτηθούν σήμερα, 24 Ιουλίου 2020 στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε υποψηφίου για την ενημέρωσή του.

Η διαδικασία των συνεντεύξεων αρχίζει για κάθε Π.Ε.Π.Π.Σ. τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος» (Κλεάνθους 30, 54453, Θεσσαλονίκη).

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της ΠΔΕ Κεντικής Μακεδονίας

perif

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας για ένα έτος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

 

Οδηγίες για υποψήφιους προς μετάταξη για την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στον Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019

perif

 

Οδηγίες για Υποψήφιους προς μετάταξη για την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στον Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019

 

Αναζήτηση στοιχείων ατομικού φακέλου υποψηφίου στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019

Σε εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄/224/2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 Α) Παρακαλούμε, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην διαδικασία επιλογής, να μας αποστείλετε εντός τριών ημερών υπεύθυνη δήλωση μέσω του συνδέσμου:

 https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

 Β) Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής παρακαλούμε εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών να μας αποστείλετέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@kmaked.pde.sch.gr αποδεικτικά στοιχεία όποια από τα παρακάτω έχετε συμπεριλάβει στο αίτημα σας για μετάταξη στο φορέα μας και ειδικότερα: 

  1. Τίτλους Σπουδών ( Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό)
  2. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν Πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ
  3. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών

Δεν υποβάλλονται άλλα δικαιολογητικά πλην των προαναφερμένων

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 4 «Σε περίπτωση που εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση ο υποψήφιος παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η υπηρεσία προέλευσης προσκομίσει δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η μη πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το τριμελές όργανο του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα σύμφωνα με το πρακτικό επιλογής της προηγούμενης παραγράφου».

Κατά συνέπεια η μη προσκόμιση δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής.

 

 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Κεντρικής Μακεδονίας

 

 

 

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Κ.Ε.Σ.Υ. της ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας

perif

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρμογή των με αρ. πρωτ. 176287/Ε2/12-11-2019 & 176269/Ε2/12-11-2019 εγκυκλίων μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Κ.Ε.Σ.Υ. της αρμοδιότητας της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις από 13-12-2019 έως 18-12-2019 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες-Διευκρινήσεις

2310474851 & 2310474814

Μύτκα Δήμητρα & Παναγιώτης Στεφανόπουλος

Έκδοση Πιστοποιητικών εννεαετούς/εξαετούς φοίτησης

ithageneia3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των αυξημένων μέτρων για την προστασία όλων μας απ? τον Covid-19, η κατάθεση αιτήσεων για την έκδοση Πιστοποιητικών εννεαετούς/εξαετούς φοίτησης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν είναι εφικτή τότε μόνο θα γίνεται αυτοπροσώπως.

Σε κάθε περίπτωση παραλαβή Πιστοποιητικών εννεαετούς/εξαετούς φοίτησης θα γίνεται ΜΟΝΟ απ΄ τα γραφεία μας και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας αλλά και για την ασφάλεια όλων μας, παρακαλούμε να προσέρχεστε στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας την καθορισμένη ώρα του ραντεβού σας. Παρακαλούμε όπως προσέρχεστε με μάσκα και χωρίς συνοδό.

Για τηλεφωνικό ραντεβού παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στο τηλέφωνο:

2310476608

Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη

Από 09:00 έως 13:00

ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Για εκπαιδευτικούς ΤΥ ΖΕΠ, ΔΥΕΠ, τάξεων με μικτό πληθυσμό

axiologisi-ekpaideutikon

 

 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Για εκπαιδευτικούς ΤΥ ΖΕΠ, ΔΥΕΠ, τάξεων με μικτό πληθυσμό

 

 

Βασισμένο στο υλικό: «ΓΕΦΥΡΕΣ: Εργαστήρια για την Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων προσφύγων 8-16 ετών»

 

12 & 14 Νοεμβρίου 2019

 

Το Κέντρο Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα», ανταποκρινόμενο στην ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που υποδέχονται μαθητές/τριες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες διοργανώνει διήμερο βιωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: «ΓΕΦΥΡΕΣ: Εργαστήρια για την Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων προσφύγων 8-16 ετών».

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, ΔΥΕΠ και τάξεις με μικτό πληθυσμό μαθητών.

 

Ενημερωτική καμπάνια της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για τον Κορωνοϊό με θέμα: «Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε / Ασπίδα μας, η γνώση»

Ενημερωτική καμπάνια της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για τον Κορωνοϊό με θέμα:

«Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε / Ασπίδα μας, η γνώση»

covid19

Συνημμένα:
Download this file (coronoiosfaqinside.pdf)coronoiosfaqinside.pdf[ ]313 kB

Ενδοσχολική βία: Εξ αποστάσεως σεμινάριο του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

perif

Ενδοσχολικήβία: Εξ αποστάσεως σεμινάριο του Κέντρου ΜέριμναςΟικογένειας καιΠαιδιού

ΛαμβάνονταςυπόψητιςανάγκεςτωνεκπαιδευτικώνΠρωτοβάθμιαςκαιΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςγιασυνεχήενημέρωση,αλλάκαιγιαενδυνάμωσηστοπαιδαγωγικότουςέργο,παρακαλούμεναενημερώσετετιςσχολικέςμονάδεςτης ΔιεύθυνσήςσαςσχετικάμεταεξαποστάσεωςσεμινάριαπουυλοποιούνταιαπότημηκυβερνητικήοργάνωσηKMOΠ(ΚέντροΜέριμναςΟικογένειαςκαιΠαιδιού-https://www.kmop.gr/index.php/el/)μεθέμα:

«ΗΤάξημουΧωρίςΕκφοβισμό».Ταεπτάδιαδικτυακάσεμινάρια,διάρκειας20περίπουλεπτώντοκαθένα,παρέχονται δωρεάν προς όλους τους εκπαιδευτικούς.

Η πρόσβαση στασεμινάρια είναι δυνατή μέσω τουlink: https://livewithoutbullying.com/services/educationή ακολουθώντας τηδιαδρομή

https://www.kmop.gr/index.php/el/ -(δεξιά στήλη) Live Without Bulling.com   -www.livewithoutbulling.com   - TOLIVEWITHOUTBULLING - ΥπηρεσίεςκαιΔράσεις- Εκπαίδευση

 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι