Πρόσκληση για τη στελέχωση της Επιτροπής Κριτών

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου με ανοιχτή πρόσκληση/ανακοίνωσή της καλεί τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Επιτροπή Κριτών, η οποία θα αναλάβει τη διαδικασία κρίσεων των εργασιών που θα ανακοινωθούν στο συνέδριο.

Οι προφορικές εισηγήσεις, οι αναρτημένες εργασίες (posters) και τα βιωματικά εργαστήρια που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, θα κριθούν στη βάση του πλήρους κειμένου(πλήρης ανάπτυξη) για τη σημασία, ποιότητα και πρωτοτυπία τους για να συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης (peerreviewing), και για να γίνουν δεκτές για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου (με ISBN) θα πρέπει να έχουν θετική αξιολόγηση από τα δύο μέλη της επιτροπής κριτών. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση. Η μέθοδος αξιολόγησης που ακολουθείται είναι η Double Blind Peer Review, δηλ. οι συγγραφείς δεν γνωρίζουν τους κριτές και το αντίστροφο. Τα σχόλια των κριτών κοινοποιούνται ανώνυμα στους/στις συγγραφείς. Το αποτέλεσμα της κρίσης μπορεί να είναι η αποδοχή ή μη της εργασίας, είτε η αποδοχή της με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες αλλαγές.

Στην Επιτροπή Κριτών γίνονται δεκτά μέλη της επιστημονικής κοινότητας, τα οποία είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σε ένα από τα πεδία της θεματολογίας του Συνεδρίου. Τα μέλη της Επιτροπής Κριτών, στα οποία θα ανατεθούν εργασίες προς κρίση, θα αποτελέσουν μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου και θα λάβουν Βεβαίωση Κριτή Συνεδρίου.

Oι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν αίτημα για συμμετοχή στην Επιτροπή Κριτών, συμπληρώνοντας, έως 17 Μαρτίου 2023, την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος: https://formskmaked.sch.gr/epitropi_kriton

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Υλοποίηση Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας © 2023-2024