27052017Σαβ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 26 Μαϊ 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13 στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

pelop

Ο Περιφερειακός ΔιευθυντήςΠρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠελοποννήσου

Έχοντας υπόψη:

  1. ΤιςδιατάξειςτουΝ.1566/1985(ΦΕΚ167/τ.Α΄/30-09-1985)«ΔομήκαιΛειτουργίαΠρωτοβάθμιαςκαιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Τιςδιατάξειςτουάρθρου14,παρ.29τουΝ.2817/2000(ΦΕΚ78/τ.Α΄/14-03-2000)«Εκπαίδευσητωνατόμωνμε ειδικέςεκπαιδευτικές ανάγκες και άλλεςδιατάξεις»όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. ΤιςδιατάξειςτουΝ.2986/2002(ΦΕΚ24/τ.Α΄/13-02-2002)«ΟργάνωσητωνπεριφερειακώνυπηρεσιώντηςΠρωτοβάθμιαςκαιΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης,αξιολόγησητουεκπαιδευτικούέργουκαιτωνεκπαιδευτικών,επιμόρφωση των εκπαιδευτικώνκαιάλλες διατάξεις».
  4. ΤιςδιατάξειςτουΝ.3848/2010(ΦΕΚ71/τ.Α΄/19-05-2010)«Αναβάθμισητουρόλουτουεκπαιδευτικού-καθιέρωσηκανόνων αξιολόγησης καιαξιοκρατίας στην εκπαίδευσηκαιλοιπέςδιατάξεις».
  5. Τημεαρ.πρωτ.Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015ΥπουργικήΑπόφασημεθέμα:«ΔιορισμόςΠεριφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης- Παύση τωνμέχρισήμερα υπηρετούντων».
  6. Τη μεαρ.πρωτ.96323/Η/24-08-2012εγκύκλιοτουΥ.Π.ΑΙ.Θ.Π.Α.  μεθέμα:«Ερμηνευτική  εγκύκλιοςσχετικάμετηστελέχωσηκαιλειτουργίατωναυτοτελώνΓραφείωνΝομικήςΥποστήριξηςστιςΠεριφερειακέςΔιευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης».
  7. Τηνανάγκηστελέχωσης τουΑυτοτελούςΓραφείουΝομικήςΥποστήριξης τηςΠεριφερειακήςΔιεύθυνσηςΠρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠελοποννήσου(πέντε κενέςθέσεις).

5.  Τις διατάξειςτου άρθρου329,παρ.5του Ν. 4072/2012(ΦΕΚ 86/τ.Α΄/11-04-2012).

6.Τιςδιατάξειςτηςυπ΄αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002(ΦΕΚ1340/τ.Β΄/16-10-2002)ΥπουργικήςΑπόφασηςμεθέμα:«Καθορισμόςτωνειδικότερων  καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων  τωνπροϊσταμένωντωνπεριφερειακώνυπηρεσιώνπρωτοβάθμιαςκαιδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης,των


διευθυντώνκαιυποδιευθυντώντωνσχολικώνμονάδωνκαιΣΕΚκαιτωνΣυλλόγωνδιδασκόντων»όπωςτροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους/τιςμόνιμους/εςεκπαιδευτικούςκλάδουΠΕ13πουέχουντανόμιμαπροσόντα(ΠτυχίοΝομικήςΣχολής?ΤμήμαΝομικό)καιεπιθυμούννααποσπαστούνστοΑυτοτελέςΓραφείοΝομικήςΥποστήριξηςτηςΠεριφερειακήςΔιεύθυνσηςΠρωτοβάθμιαςκαιΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΠελοποννήσουγιατρίασχολικάέτη,ναυποβάλουναίτησηεκδήλωσηςενδιαφέροντοςαπό29-05-2017έωςκαι30-06-2017στιςΔιευθύνσειςΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςόπουανήκουνοργανικάήυπηρετούνμεαπόσπασηήείναιτοποθετημένοιπροσωρινάήτελούνσεδιάθεση,οιοποίεςστησυνέχειαθατιςδιαβιβάσουναμελλητίστηνΠεριφερειακήΔιεύθυνση Πρωτοβάθμιαςκαι ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΠελοποννήσου.

Η ανωτέρω αίτησηθα πρέπει να συνοδεύεται από:

α) ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο τουπτυχίουΝομικής και β) σύντομοβιογραφικό σημείωμα.

Το πιστοποιητικόυπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσίαμας.

Διευκρινίζουμε ότι:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη πέντε (5) κενών θέσεων στο Αυτοτελές Γραφείο ΝομικήςΥποστήριξης τηςΠεριφερειακής ΔιεύθυνσηςΠρωτοβάθμιαςκαι ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΠελοποννήσου.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησηςοιεκπαιδευτικοί οιοποίοι:

-   διορίστηκανσεδυσπρόσιτασχολείακαιδιανύουντηνυποχρεωτικήυπηρεσίαστασχολείααυτά,κατάταοριζόμεναστοάρθρο 21του Ν.3328/2005(ΦΕΚ 80/τ.Α΄/01-04-2005)

-  είναι στελέχητης εκπαίδευσης

-  υπηρετούν σεθέσειςμε θητεία μετά από κρίσεις

-  υπηρετούνμε θητεία στα Πρότυπαή Πειραματικά Σχολεία.


Παρακαλούμεγιατηνανάρτησητηςπαρούσαςστηνιστοσελίδατωνυπηρεσιώνσαςκαιγιατηνενημέρωσητωνεκπαιδευτικώνκλάδου ΠΕ13 αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση ψηφοδελτίων και την προμήθεια φακέλων που απαιτούνται για τη διενέργεια εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας για τις εκλογές 2/11

perif

Στο πλαίσιο επιλογής αναδόχου:

Για την εκτύπωση ψηφοδελτίων:
1. Για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε 142.560 (15.840 Χ 9) ψηφοδέλτια χρώματος γαλάζιου διαστάσεων 13 cm X 30 cm
2. Για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε 119.700 (17.100 Χ 7) ψηφοδέλτια χρώματος γαλάζιου διαστάσεων 13 cm X 37 cm
3. Για το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. 650 ψηφοδέλτια χρώματος λευκού διαστάσεων 13 cm X 21 cm

Και για την προμήθεια φακέλων:
α. 32.000 φακέλους χρώματος γαλάζιου 14,5cm Χ 10,5 cm
β. 650 φακέλους χρώματος λευκού 14,5cm Χ 10,5 cm

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν σχετική προσφορά μέχρι την Τρίτη 18.10.2016 και ώρα 14.30.
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Οικονομικό τμήμα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (1oς όροφος) Κτίριο ΖEDA Λεωφ. Γεωργικής σχολής 65, Θεσσαλονίκη
Η απόφαση αυτή αναρτάται στο Website:kmaked.pde.sch.gr

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης

Συγκρότηση ΠΥΣΕΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΥΣΕΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης Συγκρότησης 193/08-01-2015 (ΑΔΑ: Ω2ΞΡ9-ΣΒΙ)

Αριθμός Απόφασης Ανασυγκρότησης 23663 (ΑΔΑ: 721Γ4653ΠΣ-9Σ8)

 

 

group4

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διευθυντής της ΔΠΕ Κιλκίς,

Πρόεδρος

ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διευθυντής της ΔΔΕ Σερρών,

Αντιπρόεδρος

ΠΑΤΣΙΔΟΥ  ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής της 7 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ26 Λογοθεραπευτών του ΕΕΕΕΕΚ Ελευθερίου Κορδελιού,

Αιρετό μέλος

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του 4Ο Ε.Δ.Σ. Θεσ/νίκης

Αιρετό μέλος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Διευθύντρια της ΔΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

ΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διευθύντρια της ΔΔΕ Χαλκιδικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ημαθίας

ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του Ε.Δ.Σ. Γιαννιτσών

ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών του Β΄ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσ/νίκης

 

 

Εκπρόσωπος του κλάδου του Ε.Β.Π.: Στις περιπτώσεις που το Συμβούλιο εξετάζει θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, στις συνεδριάσεις συμμετέχει η κ. Αρβανίτη Τριανταφυλλιά του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ1 του 1ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας ? Χορτιάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Ν.3699/2008.

Γραμματέας: Μουσιάδου Αναστασία, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ1 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Αρνομάλλη Αλεξάνδρα-Ιωάννα, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Λήξη της θητείας: 31/12/2016.

 

Συγκρότηση τριμελών Νομαρχιακών Επιτροπών των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάδειξη αιρετών μελών στις 2 Νοεμβρίου 2016

perifereia2

 

1η Πανελλήνια συνάντηση χορευτικών συγκροτημάτων παραδοσιακών χορών εκπαιδευτικών Ελλάδας

web xoroi 1 sinantisi

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στην προσπάθειά της να αναδείξει τον πολιτισμό και την ελληνική παράδοση, ως κινητήριες δυνάμεις πνευματικής καλλιέργειας και παιδείας και να δώσει την ευκαιρία  στους λειτουργούς της εκπαίδευσης να αναδείξουν τις δεξιότητές τους προς αυτήν την κατεύθυνση, διοργανώνει την 1η Πανελλήνια Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων Παραδοσιακών Χορών Εκπαιδευτικών Ελλάδας. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Εργαστήρι Παραδοσιακού χορού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 4/6/2016 ώρα 9:00 μμ.

Όσα χορευτικά συγκροτήματα παραδοσιακών χορών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή παρακαλούνται να στείλουν συμπληρωμένη τη φόρμα επικοινωνίας που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο mail  victorynaum1965@yahoo.gr

Φωτογραφικό υλικό απο την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

 

Συγκρότηση τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάδειξη αιρετών μελών στις 2 Νοεμβρίου 2016

perifereia2 

 

Συνημμένα:
Download this file (35777 ΑΝΑΚ. 6ΩΕ44653ΠΣ-ΣΓΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016.pdf)35777 ΑΝΑΚ. 6ΩΕ44653ΠΣ-ΣΓΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016.pdf[ ]1335 kB
Download this file (35771 ΑΝΑΚ. 76ΟΞ4653ΠΣ-9ΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2016.pdf)35771 ΑΝΑΚ. 76ΟΞ4653ΠΣ-9ΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2016.pdf[ ]839 kB
Download this file (35770 ΑΝΑΚ. 6ΜΟ54653ΠΣ-Γ51 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΔΥΤ ΘΕΣ 2016.pdf)35770 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΔΥΤ ΘΕΣ 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ).pdf[ ]425 kB
Download this file (35769 2η ΑΝΑΚ. Ψ9Α24653ΠΣ-ΝΟΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΑΝΑΤ ΘΕΣ 2016.pdf)35769 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΑΝΑΤ ΘΕΣ 2016 (2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ).pdf[ ]364 kB
Download this file (35783 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ).pdf)35783 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ).pdf[ ]424 kB
Download this file (35776 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ).pdf)35776 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ).pdf[ ]418 kB
Download this file (35773 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ).pdf)35773 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ).pdf[ ]503 kB
Download this file (35772 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑ 2016.pdf)35772 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑ 2016.pdf[ ]340 kB
Download this file (35774 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2016.pdf)35774 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2016.pdf[ ]498 kB
Download this file (35775 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2016.pdf)35775 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2016.pdf[ ]417 kB
Download this file (35778 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΔΥΤ ΘΕΣ 2016.pdf)35778 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΔΥΤ ΘΕΣ 2016.pdf[ ]440 kB
Download this file (35779 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2016.pdf)35779 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2016.pdf[ ]427 kB
Download this file (35780 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2016.pdf)35780 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2016.pdf[ ]338 kB
Download this file (35781 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2016.pdf)35781 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2016.pdf[ ]530 kB
Download this file (35782 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2016.pdf)35782 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2016.pdf[ ]514 kB
Download this file (35784 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2016.pdf)35784 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2016.pdf[ ]337 kB