28022021Κυρ
Τελ. Ενημέρωση:Παρ, 26 Φεβ 2021

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε Κ.Ε.Σ.Υ. και προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ / ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας

eidiki-agwgi 2019 d

1. Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε Κ.Ε.Σ.Υ. της Κεντρικής Μακεδονίας βάσει της Ειδικής Προκήρυξης (άρθρο 46 του ν. 4692/2020).

Μετά την ανακοίνωση των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών μελών ΕΕΠ στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ (minedu.gov.gr), oι προσλαμβανόμενοι Ε.Ε.Π. οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.

Πριν την ανάληψη υπηρεσίας παρακαλούνται οι αναπληρωτές να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένο το έντυπο «Δελτίο Απογραφής αναπληρωτή» στο e-mail της ΠΔΕ: kmakedpde@sch.gr . Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα κατατεθούν απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί σε ΚΕΣΥ της Κεντρικής Μακεδονίας είναι τα κάτωθι:

1. Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή

2. Υπεύθυνη Δήλωση περί:

Α) μη άσκησης Ποινικής Δίωξης

Β) μη συνταξιοδότησης

Γ) μη άσκησης κατ' επάγγελμα εμπορίας

3. Τίτλοι Σπουδών (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)

4. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή έγγραφο που πιστοποιεί την ιθαγένεια

5. Πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και Ψυχιάτρου του τελευταίου διμήνου ότι μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του

6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

7. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)

8. Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)

9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας

10. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας

11. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας και Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει)

12. Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού / διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει)

13. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο εφόσον υπάρχουν τέκνα)

14. Αποδεικτικά έγγραφα για ΑΦΜ, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας για τη μισθολογική εξέλιξη υποβάλλονται στο ΚΕΣΥ και θα αποσταλούν στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας υπ' όψιν ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση.

Για τη μισθολογική εξέλιξη υπολογίζονται τα διαστήματα που έχουν διανυθεί πριν από τις 31/12/2015 και μετά από την 01/01/2018. (Οι προϋπηρεσίες στα ενδιάμεσα διαστήματα δεν λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τον Ν.4354/2015 και την εγκύκλιο αριθμ. πρωτ: 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7).

Με την πρόσληψή τους όλοι οι αναπληρωτές κατατάσσονται στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ1. Για να δικαιούται ο αναπληρωτής χορήγηση επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, πρέπει η προϋπηρεσία που διαθέτει να είναι μεγαλύτερη από 2 έτη για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και 3 έτη για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή το διάστημα αυτό να συμπληρώνεται μαζί με την τυχόν προϋπηρεσία εντός του τρέχοντος διδακτικού έτους.

Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία που διαθέτει ο αναπληρωτής είναι μικρότερη από 2 έτη για το ΕΕΠ και 3 έτη για το ΕΒΠ και το διάστημα αυτό δεν συμπληρώνεται ούτε εντός του τρέχοντος διδακτικού έτους, δεν απαιτείται να υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, διότι ακόμα και να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία δεν θα μεταβληθεί το μισθολογικό κλιμάκιο του Αναπληρωτή.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Οι αναπληρωτές απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ που διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης συνάφειας στο ΚΕΣΥ υπ' όψιν ΠΥΣΕΕΠ, ώστε να τους προσμετρηθούν μισθολογικά τα πλεονεκτήματα που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.

Ο αναπληρωτής συνυποβάλλει με την αίτησή του αντίγραφο του τίτλου σπουδών.

Στους τίτλους πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται και μετάφραση τους και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι αναπληρωτές που επιθυμούν να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή υποβάλουν το αίτημά τους στο ΚΕΣΥ και διαβιβάζεται στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας υπ' όψιν ΠΥΣΕΕΠ.

Συνυποβάλλεται Βεβαίωση μη παρακώλυσης εκπαιδευτικού έργου από το ΚΕΣΥ και Βεβαίωση εργοδότη, πριν την έναρξη της εργασίας. Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή.

Η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή χωρίς άδεια αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να απασχοληθεί σε ιδιωτικό φορέα στον οποίο είναι ιδιοκτήτης εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά. Το ιδιωτικό έργο ή εργασία θα πρέπει να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου.

 

2. Προσλήψεις Προσωρινών Αναπληρωτών ΕΕΠ / ΕΒΠ σε σχολικές μοναδες

Μετά την ανακοίνωση των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ / ΕΒΠ στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ (minedu.gov.gr), oι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, απευθείας στη σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα με τις περισσότερες ώρες.

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι